Vydané ČSN – Květen 2020

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 22301 (01 2306)
kat.č. 510177
Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky;
(idt ISO 22301:2019); Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22301 (01 2306) Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 2553 (01 3155)
kat.č. 510097
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje;
(idt ISO 2553:2019); Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2553 (01 3155) Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 2808 (67 3061)
kat.č. 510155
Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru;
(idt ISO 2808:2019); Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 2808 (67 3061) Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru; Vydání: Říjen 2007

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (73 1401)
kat.č. 509928
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn;
(idt EN 1993-1-5:2006/A2:2019); Vydání: Květen 2020 S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn; Vydání: Červenec 2019

ČSN EN 689+AC (83 3631)
kat.č. 509635
Expozice pracoviště – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci;
Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 689+AC (83 3631) Ovzduší na pracovišti – Měření expozice při vdechování chemických činitelů – Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 16214-4+A1 (83 8260)
kat.č. 510179
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu;
Vydání: Květen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16214-4 (83 8260) Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu; Vydání: Srpen 2013

Změny ČSN

ČSN EN ISO 10893-3 (01 5061)
kat.č. 510146
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky;
Vydání: Listopad 2011 Změna A1; (idt EN ISO 10893-3:2011/A1:2019); (idt ISO 10893-3:2011/Amd.1:2019); Vydání: Květen 2020

ČSN EN 15804+A1 (73 0912)
kat.č. 509768
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů;
Vydání: Červenec 2014 Změna Z1; Vydání: Květen 2020

ČSN EN 1993-1-5 (73 1401)
kat.č. 509930
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn;
Vydání: Únor 2008 Změna A2; (idt EN 1993-1-5:2006/A2:2019); Vydání: Květen 2020

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (73 1401)
kat.č. 509929
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn;
Vydání: Červenec 2019 Změna Z1; Vydání: Květen 2020

Opravy ČSN

ČSN EN 12266-1 (13 3003)
kat.č. 510064
Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur – Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria – Závazné požadavky;
Vydání: Říjen 2012 Oprava 1; Vydání: Květen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

Normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 6947 (05 0024)
kat.č. 509516
Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování;
EN ISO 6947:2019; ISO 6947:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6947 (05 0024) Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 13919-1 (05 0335)
kat.č. 509517
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny;
EN ISO 13919-1:2019; ISO 13919-1:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13919-1 (05 0335) Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel; Vydání: Leden 1998

ČSN EN ISO 9090 (05 2005)
kat.č. 509518
Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy;
EN ISO 9090:2019; ISO 9090:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 9090 (05 2005) Zváranie. Plynotesnosť zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy; Vydání: Říjen 1993

ČSN EN 14901-1+A1 (13 2080)
kat.č. 509519
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny – Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz);
EN 14901-1+A1:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14901 (13 2080) Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Epoxidový povlak tvarovek a příslušenství z tvárné litiny (pro těžký provoz) – Požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Srpen 2015

ČSN EN 17277 (25 9371)
kat.č. 509521
Hydrometrie – Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek;
EN 17277:2019; Platí od 2020-06-01

ČSN EN 1971-1 (42 0428)
kat.č. 509555
Měď a slitiny mědi – Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi – Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu;
EN 1971-1:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1971-1 (42 0428) Měď a slitiny mědi – Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi – Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu; Vydání: Červen 2012

ČSN EN 1971-2 (42 0428)
kat.č. 509556
Měď a slitiny mědi – Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi – Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu;
EN 1971-2:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1971-2 (42 0428) Měď a slitiny mědi – Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi – Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu; Vydání: Červen 2012

ČSN EN 16090 (42 0468)
kat.č. 509554
Měď a slitiny mědi – Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem;
EN 16090:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16090 (42 0468) Měď a slitiny mědi – Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem;
Vydání: Červen 2012

ČSN EN 14366+A1 (73 0537)
kat.č. 509564
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody+);
EN 14366:2004+A1:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14366 (73 0537) Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody; Vydání: Červen 2005

ČSN EN 13422 (73 7031)
kat.č. 509569
Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce;
EN 13422:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13422+A1 (73 7031) Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce; Vydání: Říjen 2009

ČSN EN ISO 13857 (83 3212)
kat.č. 509575
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami;
EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; Platí od 2020-06-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami; Vydání: Září 2008

Související články