VYDANÉ ČSN – LEDEN 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

ČSN EN 1017+A1 (75 5890)
kat.č. 504008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polovypálený dolomit; Vydání: Leden 2018Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 1017 (75 5890) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polovypálený dolomit; Vydání: Březen 2015

ČSN EN ISO 11731 (75 7881)
kat.č. 504174
Kvalita vod – Stanovení bakterií rodu Legionella; (idt ISO 11731:2017);Vydání: Leden 2018Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 11731 (75 7881) Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella; Vydání: Únor 2002ČSN ISO 11731-2 (75 7881) Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella – Část 2: Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií; Vydání: Leden 2005

Související články