VYDANÉ ČSN – ŔÍJEN

Výběr ČSN z Oznámení č. 88/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 17215 (75 5900)
kat.č. 508653
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Koagulační činidla na bázi železa – Analytické metody; Vydání: Říjen 2019

ČSN EN ISO 10634 (75 7776)
kat.č. 508652
Kvalita vod – Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí;
(idt ISO 10634:2018); Vydání: Říjen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10634 (75 7776) Kvalita vod – Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí; Vyhlášena: Srpen 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17176-1 (64 6446)
kat.č. 507891
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 1: Obecně; EN 17176-1:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN EN 17176-2 (64 6446)
kat.č. 507889
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky; EN 17176-2:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN P CEN/TS 17176-3 (64 6446)
kat.č. 507892
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky; CEN/TS 17176-3:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN EN 17176-5 (64 6446)
kat.č. 507890
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 5: Vhodnost použití systému; EN 17176-5:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN EN ISO 10704 (75 7609)
kat.č. 507911
Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta – Metoda přímé depozice tenké vrstvy;
EN ISO 10704:2019; Platí od 2019-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10704 (75 7609) Kvalita vod – Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách – Metoda přímé depozice tenké vrstvy; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN 17204 (75 7704)
kat.č. 507913
Kvalita vod – Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod;
EN 17204:2019; Platí od 2019-11-01

Související články