VYDANÉ ČSN – SRPEN 2019


Výběr ČSN z Oznámení č. 71/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 1070 (25 9315)
kat.č. 508057
Hydrometrie – Metoda sklonu a plochy;
Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje: ČSN ISO 1070 (25 9315) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Metoda sklonu a plochy; Vydání: Červen 1994

ČSN EN 13369 ed. 2 (72 3001)
kat.č. 508040
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty;
Vydání: Srpen 2019 S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; Vydání: Listopad 2013 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13369 ed. 2 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 1090-4 (73 2601)
kat.č. 508064
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách;
Vydání: Srpen 2019 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1090-4 (73 2601) Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách; Vyhlášena: Prosinec 2018 41. ČSN EN 14702-3 (75 8060) kat.č. 508168 Charakterizace kalů – Usazovací vlastnosti – Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV); Vydání: Srpen 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17075 (75 7060)
kat.č. 507431
Kvalita vod – Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod – Měřicí zařízení; EN 17075:2018; Platí od 2019-09-01

ČSN EN 12873-3 (75 7333)
kat.č. 507434
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty; EN 12873-3:2019; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12873-3 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty; Vydání: Září 2006

ČSN EN ISO 11704 (75 7608)
kat.č. 507433
Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta – Kapalinová scintilační měřicí metoda; EN ISO 11704:2018; ISO 11704:2018; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11704 (75 7608) Kvalita vod – Měření celkové aktivity alfa a celkové aktivity beta v neslaných vodách – Kapalinová scintilační měřicí metoda; Vyhlášena: Únor 2016

ČSN EN ISO 10634 (75 7776)
kat.č. 507432
Kvalita vod – Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí+); EN ISO 10634:2018; ISO 10634:2018; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10634 (75 7776) Jakost vod – Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí; Vydání: Březen 1997

ČSN EN 17123 (75 7788)
kat.č. 507429
Kvalita vod – Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod; EN 17123:2018; Platí od 2019-09-01

ČSN EN 14701-4 (75 8061)
kat.č. 507430
Charakterizace kalů – Filtrační vlastnosti – Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů; EN 14701-4:2018; Platí od 2019-09-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14701-4 (75 8061) Charakterizace kalů – Filtrační vlastnosti – Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů; Vydání: Srpen 2010

Související články