Změna metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení)

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí vydávají změnu Metodického pokynu sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) vydaného 15. února 2018 pod čj. 5559/2018-MZE-15121 a čj. MZP/2018/740/122 v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-525/20 ze dne 5. května 2022.

Tento metodický pokyn mění Metodický pokyn sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů (primární posouzení) vydaný 15. února 2018 pod čj. 5559/2018-MZE-15121 a čj. MZP/2018/740/122 v návaznosti
na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-525/20 ze dne 5. května 2022 následovně:

 • v části A, bodu A.2 se třetí odstavec mění takto:
  Dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-461/13 musí být pojem „zhoršení stavu“ útvaru povrchové vody, který je uveden v ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona, vykládán v tom smyslu, že o zhoršení se jedná tehdy, jakmile se stav alespoň jedné z kvalitativních složek zhorší o jednu třídu, i když toto zhoršení nevede k celkově horšímu zařazení útvaru povrchové vody. Pokud se však dotyčná kvalitativní složka již nachází v nejnižší třídě, jakékoli zhoršení této složky představuje „zhoršení stavu“ útvaru povrchové vody ve smyslu tohoto ustanovení.
 • v části A, bodu A.2 se za třetí odstavec nově vkládají následující dva odstavce:
  Dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-535/18 se považuje za zhoršení chemického stavu útvaru podzemních vod překročení alespoň jedné z norem jakosti nebo prahových hodnot ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/118/ES a jednak předvídatelné zvýšení koncentrace znečišťující látky, když již byla překročena prahová hodnota stanovená pro tuto znečišťující látku. Hodnoty naměřené na každém monitorovacím místě musí být zohledněny individuálně.
  Dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-525/20 není možné předem z posuzování vyloučit záměry, které budou mít jen krátkodobé vlivy s pouze dočasným trváním, ale i ty se musejí posuzovat (a případně obdržet výjimku), leda by bylo zjevné, že mají ze své podstaty jen malý vliv na stav vodních útvarů a nemohou vést k jeho zhoršení.
 • v části A, bodu A.3.1 krok 4 nově zní:
  Krok 4: Posouzení doby trvání vlivu:
  U posuzování záměru správcem povodí se zhodnotí rozsah vlivu záměru dle doby trvání ovlivnění vodního útvaru/útvarů:
  • dočasný vliv – je předpoklad, že stav/potenciál vodního útvaru bude změněn pouze po krátkou dobu,
  • trvalý vliv – je předpoklad, že stav/potenciál vodního útvaru bude na dlouhou dobu nebo natrvalo změněn a nepředpokládá se obnova výchozího stavu/potenciálu vodního útvaru.
 • U dočasného vlivu záměru na stav/potenciál vodního útvaru/útvarů není nutné aplikovat výjimku jen pokud je zjevné, že takové dopady mají ze své podstaty pouze malý vliv na stav dotyčných vodních útvarů a nemohou vést ke „zhoršení“ stavu tohoto stavu – jen v takovém případě ve svém stanovisku správce povodí podmínku udělení výjimky neuvede. Dočasný vliv mohou mít například krátkodobé činnosti jako výstavba nebo udržovací práce (např. prohrábka koryta vodního toku).
  Při hodnocení záměru s trvalým vlivem se zohlední vliv k záměru doložených navržených kompenzačních opatření.
 • v části A, bodu A.3.2 krok 4 nově zní:
  Krok 4: Posouzení doby trvání vlivu:
  U posuzování záměru správcem povodí se zhodnotí rozsah dopadu vlivu záměru dle doby trvání ovlivnění vodního útvaru/útvarů. U dočasného vlivu záměru na stav vodního útvaru/útvarů není nutné ve stanovisku správce povodí podmiňovat realizaci záměru udělením výjimky jen pokud je zjevné, že takové dopady mají ze své podstaty pouze malý vliv na stav dotyčných vodních útvarů a nemohou vést ke „zhoršení“ tohoto stavu.
  V případě nakládání s vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1, 3 a 5 vodního zákona, u kterého lze předpokládat vliv na kvantitativní stav vodního útvaru v dobrém stavu s nevyhovující (napjatou) výhledovou bilancí (ustanovení § 8 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů), lze vydat kladné stanovisko správce povodí s doporučením omezení doby platnosti povolení k nakládání v návaznosti na následující cyklus plánování v oblasti vod.

Dokumenty ke stažení

Související články