Zpráva z benchmarkingu za rok 2017

V roce 2018 proběhl třetí cyklus benchmarkingu a v souladu s Metodikou benchmarkingu byla zpracována data za období roku 2017, která byla analyzována v rámci dvou benchmarkingových projektů: Benchmarking vlastnických subjektů za rok 2017 a Benchmarking provozovatelských subjektů za rok 2017. V souladu s metodikou byla vypracována Zpráva z benchmarkingu za rok 2017, která shrnuje závěry obou realizovaných benchmarkingových projektů ve vztahu k stanoveným cílům regulace a sumarizuje nálezy provedených analýz. Výsledky byly předloženy v samostatných dokumentech počátkem roku 2019.

MZe uveřejňuje kompletně celý materiál jako otevřený s možností jej připomínkovat do 7. 7. 2019. Připomínky je možné zaslat elektronicky na adresu: benchmarkingVaK@mze.czm nebo poštou na adresu: Ministerstvo zemědělství, Odbor hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

Zpráva z benchmarkingu 2017
Benchmarking vlastnických subjektů 2017
Benchmarking provozovatelských subjektů 2017

Související články