Výkazy – Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2018

Publikace vydávané Ministerstvem zemědělství k problematice vodního hospodářství a vodovodů a kanalizací v roce 2017 předkládají informace z ročního zpracování dvou statistických výkazů – VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody.

V průběhu letošního statistického zjišťování o Vodovodech a kanalizacích za rok 2018 bylo osloveno 1 577 respondentů. Výběrový soubor obcí zahrnoval 1 226 obcí, kromě toho bylo obesláno také 310 profesionálních provozovatelů, z nichž 30 provozuje vodovody a kanalizace současně ve více krajích.

Publikované výstupy za kraje a celou republiku jsou výsledkem matematického dopočtu.

Část 1 -Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2018 – za ČR a kraje (NUTS-3)

Srovnání spotřeby vody, ceny vodného a stočného v krajích v roce 2018C

Území, krajSpecifické množství vody fakturované celkem (l/os./den)Specifické množství vody fakturované domácnostem
(l/os./den)
Cena vody
(Kč/m3
bez
DPH)
Cena stočného
(Kč/m3
bez
DPH)
Česká
republika
133,589,238,1 33,4
Hl. město Praha174,0107,542,0 34,0
Středočeský125,8 88,240,9 33,1
Jihočeský123,8 84,137,0 29,4
Plzeňský138,1 88,439,2 27,8
Karlovarský134,8 86,738,2 35,6
Ústecký129,6 91,643,4 41,7
Liberecký125,2 87,544,2 42,5
Královéhradecký124,2 80,534,9 34,2
Pardubický123,6 79,734,1 36,2
Vysočina122,7 81,237,1 28,3
Jihomoravský136,8 92,934,5 34,5
Olomoucký120,8 83,233,1 32,1
Zlínský114,6 75,735,8 30,8
Moravskoslezský129,7 89,934,431,5

Vodovody

Specifické množství vody fakturované celkem představuje podíl vody fakturované celkem (domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům) na jednoho napojeného obyvatele za den a ukazuje, kolik litrů z celkové spotřeby vody (vody fakturované) připadá na jednoho napojeného obyvatele. Podobně je tomu také u specifického množství vody fakturované domácnostem (podíl vody fakturované domácnostem na jednoho napojeného obyvatele a den), které vyjadřuje spotřebu vody v domácnostech.

Celková spotřeba vody meziročně vzrostla o 1,8 l/os/den a spotřeba vody v domácnostech vzrostla o 0,6 l/os/den.

Cena pitné vody je vypočtena jako podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu vody fakturované (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé). Meziročně cena vzrostla v průměru o 0,90 Kč/m3 z 37,20 Kč/m3 na 38,10 Kč/m3 bez DPH.

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu činil v roce 2018 94,7 % a zůstává tak na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Délka vodovodní sítě vzrostla o 0,2 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 0,7 %, počet vodovodních přípojek vzrostl o 0,8 %.

Voda určená k realizaci ve srovnání s předchozím rokem vzrostla o 5 mil. m3, tj. o 0,8 %. Vzrostlo také množství vody fakturované celkem o 1,8 %, z toho domácnosti navýšily spotřebu o 1 % a ostatní odběratelé o 3,3 %. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci zaznamenal v roce 2018 pokles z 16,4 % na 15,8 %.

Kanalizace 

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci představoval 85,5 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na  9 092 tis., což představuje meziroční nárůst o 0,4 %. Z tohoto počtu je 96,4 % napojeno na čistírnu odpadních vod.

Cena stočného je vypočtena jako podíl celkových tržeb za stočné k objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (včetně zpoplatněných srážkových vod). V roce 2018 cena stočného vzrostla v průměru o 0,60 Kč/m3 z32,80 Kč/m3 na 33,40 Kč/m3 bez DPH

Podíl čištěných odpadních vod – do výpočtu podílu čištěných odpadních vod nevstupují srážkové vody, ale je počítán pouze jako podíl čištěných splaškových a průmyslových vod k jejich celkovému vypouštěnému objemu. Tento podíl ve sledovaném roce představoval 97,6 %.

Meziročně pokleslo množství čištěné vody (včetně vod srážkových) o 10 %.

 Počet čistíren odpadních vod vzrostl o 65 zařízení a množství vyprodukovaných kalů vzrostlo
o 24,3 tis. t sušiny, tj. o 13,6 %.

Část 2 – Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2018 jsou zpracovány podle oblastí (NUTS 2). Některé klíčové údaje jsou porovnány s výsledky roku 2017.

Část 3 – Přináší údaje z ročního výkazu VH8a-01 o vodních tocích, odběrech a vypouštění odpadních vod.

Délky vodních toků jsouod roku 2011ovlivněny transformací a následným zrušením Zemědělské vodohospodářské správy, v rámci kterého přešla správa drobných vodních toků a vodních děl převážně na podniky Povodí, s. p.

Od roku 2013 je délka vodních toků vykazována podle Centrální evidence vodních toků (digitální délka), přičemž stále probíhá revize zatřídění vodních toků.

Publikované výsledky jsou propočteny z nezaokrouhlených hodnot.

Střední stavy obyvatel jsou platné ke dni zveřejnění publikace.

Statistiky naleznete zde.

Související články