Evropská komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů ke kontrole účelnosti zásady „znečišťovatel platí“ a jejího uplatňování na životní prostředí

Znečištěním životního prostředí vznikají pro společnost vysoké náklady a problémy spojené s životním prostředím, jako je změna klimatu, znečištění ovzduší a odpady, patří ke klíčovým obavám občanů EU. Podle zásady „znečišťovatel platí“ musí znečišťovatelé platit za znečištění, které způsobují. Uplatňování této zásady motivuje k tomu, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí u zdroje, přičemž odpovědnost se přisuzuje znečišťovateli. Jde tedy o environmentální účinnost, ekonomickou účinnost a spravedlivou transformaci, která minimalizuje sociální nerovnost vyplývající z dopadů na životní prostředí a z politik v této oblasti a v níž jsou opatření na ochranu životního prostředí prováděna sociálně spravedlivým a inkluzivním způsobem.

Zásada „znečišťovatel platí“ je klíčovou zásadou právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 191 odst. 2 konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie (europa.eu). V článku 11 Smlouvy, který se rovněž vztahuje na životní prostředí, je uvedeno, že vysoká úroveň ochrany životního prostředí musí být zahrnuta do politik EU a zajištěna v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

Kontrola účelnosti posoudí, zda politiky EU a politiky členských států zajišťují, aby náklady na opatření k prevenci, omezování a nápravě znečištění nesli znečišťovatelé. Zahrnuje aspekty, jako je využívání tržních nástrojů ze strany EU a zemí EU, nepřímé platby znečišťovateli prostřednictvím dotací, které škodí životnímu prostředí, nebo neuplatňování zásady „znečišťovatel platí“ v souvislosti s fondy EU. Dále se kontrola účelnosti zabývá způsobem, jakým je řešena odpovědnost za životní prostředí, a stanovováním cen v rámci politik.

Evropský účetní dvůr dospěl k závěru, že zásada „znečišťovatel platí“1 je v politikách EU v oblasti životního prostředí zohledněna a používána v různé míře; její rozsah a uplatňování jsou proto neúplné. V návaznosti na doporučení Účetního dvora Komise ve svém akčním plánu pro nulové znečištění (europa.eu) oznámila, že vypracuje „doporučení, jak lépe uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“ na základě kontroly účelnosti v roce 2024“.

široká škála činností a politik, které se týkají životního prostředí, pokud jde o jejich hlavní cíle (jako je změna klimatu, vodohospodářská politika, politika v oblasti ovzduší, odpadová politika nebo požadavky na odpovědnost za životní prostředí). Kromě toho se budou posuzovat odvětvové politiky v jiných oblastech, které zohledňují a začleňují otázky životního prostředí, jako jsou opatření a strategie pro průmysl a oběhové hospodářství, zemědělství, rybolov, energetiku a dopravu. Bude se rovněž řešit otázka, kdo je za uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ odpovědný (včetně toho, jak je tato odpovědnost rozdělena mezi EU a země EU). Na základě výsledků kontroly účelnosti by pak mohla být vypracována doporučení pro lepší uplatňování zásady „znečišťovatel platí“.

V rámci posouzení se bude zkoumat, je-li zásada uplatňována účinně a efektivně, existují-li nesrovnalosti, je-li zásada stále relevantní a je-li dosažena maximální hodnota EU).

Východiskem pro hodnocení budou zjištění Evropského účetního dvora (viz výše) spolu se souborem nástrojů pro zajištění dodržování zásady „znečišťovatel platí“ (europa.eu), který poskytuje příklady tržních nástrojů, analýzu toho, jak mohou co nejlépe fungovat, a argumenty pro a proti jejich používání. Kontrolu účelnosti bude doprovázet studie, jejímž cílem je shromáždit poznatky o současném uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a získat důkazy, jež pomohou zodpovědět výše uvedené otázky. Součástí bude vypracování schématu hodnocení, jež stanoví intervenční logiku, dílčí otázky pro hodnocení a analýzu zdrojů údajů pro zodpovězení dílčích otázek. Vzhledem k možnému velkému počtu aspektů a politik, které bude třeba pokrýt, lze provést reprezentativní odběr vzorků. Na konci roku 2023 se pravděpodobně uskuteční seminář, na němž budou posouzena předběžná zjištění.

Komise bude konzultovat zúčastněné strany, aby shromáždila informace, údaje, fakta a stanoviska. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 bude na internetových stránkách portálu „Have you say – Podělte se o svůj názor“ zahájena dvanáctitýdenní veřejná konzultace. Bude k dispozici ve všech jazycích EU s možností odpovědět v kterémkoli z nich. Konzultace bude doplněna několika cílenými činnostmi zaměřenými na zúčastněné strany. Komise zásadu „znečišťovatel platí“ zkonzultuje i se skupinou odborníků z členských států EU, aby shromáždila důkazy a projednala předběžná zjištění.

Související články