Galvanický izolační přírubový spoj zabraňuje přenosu elektrického náboje mezi jednotlivými materiály a tím zabraňuje vzniku galvanické koroze

U přírubových spojů, které jsou tvořeny kombinací různých materiálů přírub a spojovacího materiálu (např.: kov/nerez, litina /nerez, litina/ kov, Al/kov), může vzniknout ve vlhkém prostředí vlivem rozdílnosti elektrických nábojů tzv. galvanický článek, který způsobí galvanickou (elektrochemickou korozi).

První ze série článků uvedených na portále #vakinfo.cz ¹ byl věnován vlivu zatížení závitů šroubů a matic při utahování na mazivo.

V druhém článku jsme psali o suchém mazání jako prevenci zakusování spojovacího materiálu při utahování.

Třetí část je zaměřena na celkovou konstrukci a provedení galvanicky izolačního spoje.

Tato konstrukce řeší požadavek na mazání spojovacího materiálu z důvodů nízkého součinitele tření a požadavek na izolační vlastnosti přírubového spoje jako celku.

Konstruktér se tak nemusí spoléhat na to, zda-li montážní pracovník spojovací materiál před utahováním namaže nebo nenamaže. Zda-li použil mazivo předepsané ve výpočtu utahovacího momentu.

Z pohledu montážního pracovníka je spoj jednodušší a rychlejší na montáž. Současně v případě demontáže stačí šrouby povolit bez nutnosti jejich odřezávání. 

Izolační vlastnosti jednotlivých komponent byly ověřeny podle ČSN EN 60243-1, EN 62631-3-1,2.

Třecí vlastnosti jsou měřeny podle normy ČSN EN ISO 16047.

Řešení galvanicky izolačního přírubového spoje:

 1. izolační podložka
 2. podložka kovová ošetřená Power torque LF KOTE 450 R*
 3. matice   
 4. šroub nebo závitová tyč ošetřená Power torque LF KOTE 450 R
 5. těsnění Power gasket DRS-2 Gi **

Suché mazivo Power torque LF KOTE 450 R

je za tepla vytvrzený dvouvrstvý mazný prostředek. Vytváří suchý, v povrchu pevně zakotvený, kluzný film s vysokou korozní, chemickou a galvanickou ochranou.

Dva v jednom – maže a galvanicky izoluje

 • Poskytuje dlouhodobě stálý mazný účinek i při extrémním zatížení v tlaku ve šroubovém spoji
 • Zabraňuje přenosu elektrického náboje mezi dvěma různými kovovými materiály (kombinace kov/nerez, litina /nerez, atd.)
 • Zabraňuje „zakousnutí“- šroubové spoje, lze i po dlouhé době bezpečně povolit

Test součinitele tření Power torque LF KOTE 450 R

Součinitele tření jsou měřeny podle normy ČSN EN ISO 16047, která stanovuje podmínky pro provádění zkoušek točivého momentu a upínací síly, pro spojovací součásti.

Legenda grafu:
Pth je teoretický tlak v závitu
Pb je teoretický tlak pod maticí

Na grafech je vidět ustálený průběh tření jak v závitu, tak pod maticí. Vodorovná osa vyjadřuje teoretický tlak v závitu pth respektive pod maticí pb, který vlivem utahování narůstá.

Průběhy křivek potvrzují dlouhodobě stálý mazný účinek Power torque LF KOTE 450 R i při extrémním zatížení v tlaku ve šroubovém spoji.

Ověření elektrických vlastností Power torque LF KOTE 450 R

Měření průrazového napětí, odporu a elektrické pevnosti* podle ČSN EN 60243-1,ed.2.14

Elektrická pevnost Ep (kV/mm): 42,19

Odpor (GΩ): 23,5208

Průrazové napětí Up (V): 774p

Naměřené hodnoty Power torque LF KOTE 450 R zajištující galvanickou izolaci

*Test report EZU Praha s.p., číslo protokolu 503460-01/01

Izolační podložka PTFE

Teflon je nevodivý materiál zabraňuje přenosu elektrického náboje.

Těsnění Power gasket DRS-2 Gi

Speciálně navržené těsnění zabraňující přenosu elektrického náboje.

Ověření elektrických vlastnosti (Test report EZU Praha s.p., číslo protokolu 022426-01/01) těsnění Power gasket DRS-2 Gi

Měření elektrické pevnosti ČSN EN 60243-1,ed.2.2014,čl.9,10 a objemové a povrchové rezistivity ČSN EN 62631-3-1:2016,čl.5, ČSN EN 62631-3-2:2016, čl.5

elektrická pevnost Ep (kV/mm) : 2,84

objemová rezistivita p (Ω·m) : 3,87·10¹²

povrchová rezistivita σ (Ω) : 5,87·10¹⁴ (ČSN CLC/TR 60079-32-1, Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny, kap. 13.2.2)

Naměřené hodnoty Power gasket DRS-2 Gi zajištující galvanickou izolaci.

(odpor větší jak 1MΩ je považován za izolační prvek. Je třeba propojit izolovaný vodič se sousedními uzemněnými kovovými částmi.)

Porovnání stavu spojovacího materiálu po 3 letech provozu:

Nejčastější uplatnění můžeme nalézt ve:

 • Vodárenství
 • Energetice
 • Přírubových spojích ve vlhkém prostředí

Jako typické aplikace lze například zmínit:

 • přírubové spoje na potrubních trasách kombinující různé materiály spojovaných přírub
 • montáž různých měřidel např. průtokoměrů, armatur, montážní vložky
 • montáž armatur, které se musí z technologických důvodů často nebo pravidelně demontovat

Příklad použití Galvanicky izolačního přírubového spoje:

Montážní vložka s průtokoměrem
Detail galvanicky izolačního spoje
Porovnání stavu spojovacího materiálu po 3 letech provozu: vlevo spojovací materiál bez izolačního provedení a vpravo spojovací materiál v izolačním provedení
Neošetřený spojovací materiál

Pozn: Na adrese https://utahovacimoment.tesneni.cz/cs si uživatelé sami mohou spočítat potřebný utahovací moment ve šroubovém spoji pro mazivo POWER®torque LF kote 450 R.

Výsledkem je utahovací moment 𝑀𝑈 a kontrola šroubu z pohledu napětí v tahu σt [MPa], krutu τk [MPa] a redukovaného napětí.

¹ https://www.vakinfo.cz/suche-mazani-prevence-zakusovani-spojovaciho-materialu-a-zajisteni-nasledneho-povoleni-spoje/

Související články