Metodický pokyn MŽP k plnění povinností při nakládání s čistírenskými kaly podle nového zákona o odpadech

Metodický pokyn slouží k vyjasnění postupu osob, na které dopadají povinnosti v odpadovém hospodářství po účinnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. (dále jen „zákon č. 541/2020 Sb.“ nebo „nový zákon“) od 1. ledna 2021 a s ohledem na skutečnost, že prováděcí předpisy nebudou účinné společně s novým zákonem. V řadě ohledů se povinnosti v zákoně č. 541/2020 Sb. neliší od povinností dle zákona č. 185/2001 Sb. (dále jen „dosavadní zákon“). V některých případech, kde jsou povinnosti nastaveny odlišně, obsahuje nový zákon přechodná ustanovení, která umožňují povinným osobám po přechodnou dobu plnit své povinnosti stejným způsobem jako doposud.

Jsou zde ovšem některé nové povinnosti, které bude nezbytné plnit od okamžiku účinnosti zákona č. 541/2020 Sb.

Pro období, než budou vydány nové vyhlášky, platí následující:

Pokud budou povinné subjekty postupovat tam, kde zákon č. 541/2020 Sb. odkazuje na prováděcí právní předpis, v souladu s dosavadními prováděcími předpisy, má se za to, že postupují v souladu s požadavky nového zákona. To navíc platí v řadě případů nejen pro dobu, než budou vydány nové vyhlášky, ale s ohledem na v návrzích vyhlášek obsažená přechodná ustanovení, i pro značnou dobu po jejich vydání.

V případech, kdy nové prováděcí předpisy mění některé povinnosti oproti stávající právní úpravě, obsahuje návrh vyhlášky přechodná ustanovení, která umožní dostatečný časový prostor pro přípravu všech osob v odpadovém hospodářství na provádění jednotlivých povinností. Jelikož je nejvýznamnější vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady stále v připomínkovém řízení, je možné, že některá přechodná období budou nakonec jinak dlouhá, než uvádí tento metodický pokyn.

Informace o odpadu a základní popis odpadu

Odpady mohou být po účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. předávány na základě stávajících informací o odpadu a základních popisů odpadu. Předložený návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého je možné používat informace a základní popis odpadu až do konce roku 2021.

To se vztahuje i ke všem provedeným vzorkováním a zkouškám odpadů, na základě kterých byly tyto údaje zpracovány. Jedinou výjimkou od účinnosti nového zákona je doplnění informace o výhřevnosti a její předání provozovateli skládky v případě ostatních odpadů. Jedná se o údaj o tom, zda odpady kategorie ostatní mají výhřevnost větší nebo menší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu, a to pro účely zařazení do dílčího základu poplatku za ukládání odpadů na skládku. Tak jako celý základní popis odpadu může být tento údaj, pokud je to v případě daného odpadu a daného parametru možné, stanoven úsudkem. Zkouška tak bude nezbytná pouze v případě odpadů, u kterých není možné toto zařazení provést na základě úsudku. Zařazení na základě úsudku je možné zejména proto, že není nezbytné znát přesnou hodnotu. Postačí pouze informace o tom, zda je hodnota vyšší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu či nikoliv. To u řady odpadů může být jednoznačné i bez provedení zkoušky.

Vedení průběžné evidence odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady

Podle přechodného ustanovení v novém zákoně č. 541/2020 se za rok 2020 podává hlášení o produkci a nakládání s odpady v celém rozsahu podle dosavadní právní úpravy.

Pro vedení průběžné evidence v roce 2021 a obsah hlášení za tento rok se použijí požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020Sb. To platí i pro použití kódů nakládání. Použijí se kódy podle přílohy č. 20 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., a to i v případě, že bude zařízení povoleno již podle nového zákona a v provozním řádu a povolení bude mít vymezeny nové kódy podle příloh č. 5 a 6 nového zákona. Nové kódy nakládání ze zákona se pro účel vedení evidence odpadů použijí až po skončení platnosti všech přechodných ustanovení tedy až v roce 2022.

Je zde využito možnosti, že prováděcí právní předpis může v tomto ohledu požadovat použití jiných kódů a přechodné ustanovení v předložené vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady s tím počítá.

Pro obsah hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 v roce 2022 platí dosavadní právní úprava, ale podmínky jeho podání se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. Hlášení musí být tedy podáno do 28. února 2022 a nově jej nebude muset podávat původce, který v roce 2021 vyprodukoval méně než 600 kg nebezpečných odpadů (samozřejmě pokud zároveň vyprodukoval méně než 100 tun ostatních odpadů – v tomto ohledu nedochází ke změně).

Kaly z čistíren odpadních vod

Již podle přechodného ustanovení ve vyhlášce č. 437/2016 Sb. se kaly, které splňují alespoň požadavky na kaly kategorie II, považují za upravené až do konce roku 2022 a v nové vyhlášce bude tento termín přejat.

Lze dovodit, že na kaly z čistíren odpadních vod v současné době běžně produkované na území ČR se žádné nové požadavky vztahující se v zákoně specificky k neupraveným kalům v letech 2021 a 2022 neuplatní. Novou povinností, která se vztahuje i na upravené kaly, je povinnost označení.

Povinnost označit kal ve smyslu § 67 odst. 2 bude od 1. ledna 2021 až do účinnosti nové vyhlášky splněna, pokud bude v dostupné vzdálenosti jakýkoliv údaj o tom, že se jedná o kal z čistíren odpadních vod s uvedením čistírny odpadních vod, ze které pochází.

V případě, že kal prošel zařízením na úpravu kalů, uvede se místo čistírny odpadních vod toto zařízení. Tato povinnost bude do účinnosti vyhlášky splněna například i jakýmkoliv nákladním listem, který bude uvedené údaje obsahovat.

Související články