Návrh vyhlášky o zárukách původu energie

Návrh vyhlášky upravuje registrace výroben energie v systému operátora trhu pro vydání záruky původu, rozsah předávaných údajů operátorovi trhu pro vydání záruky původu, postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu, náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu, způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu, pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá v návaznosti na novelizaci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb., návrh vyhlášky o zárukách původu energie. Návrh byl vypracován na základě zmocnění uvedeného v § 53 odst. 1 písm. f) a ac) novelizovaného zákona č. 165/2012 Sb. (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“).

V souladu se zákonným zmocněním návrh vyhlášky upravuje

  1. registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,
  2. rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,
  3. naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,
  4. postupy, termíny a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání, vyřazení a zrušení záruky původu,
  5. náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,
  6. způsob předávání informací a ověřování údajů nutných k vydávání záruk původu, způsob převodu, uznání, uplatnění, vyřazení, zrušení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu,
  7. pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a
  8. způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Navržená vyhláška provádí také částečnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice „RED II“). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice „RED I“).

Záruka původu slouží jako doklad konečnému spotřebiteli o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie dodavatele a na energii dodávané zákazníkům na základě smluv.

V případě nevydání vyhlášky by nebyla stanovena pravidla pro vydávání záruk původu, jejich registraci a evidenci a pro nakládání s nimi pro výrobny elektřiny, tepla a biometanu, výrobny tepla z jaderných zařízení a výrobny vodíku v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. V důsledku toho by nebylo možno záruky původu vydávat.

Materiál vyhlášky v návrhovém znění je k dispozici zde:

Návrh vyhlášky o původu energie

Související články