Novela zákona č.274/2001 Sb. byla schválena parlamentem 17.7.2013

Některé důležité změny.

Nově zavádí :

§1 –upřesňuje  na koho se tento zákon vztahuje

 Zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá  víc než 50 fyzických osob ,  …………..

 Navíc se vztahuje na všechny vodovody a kanalizace, které provozně souvisí s těmi, které spadají pod zákon.

Jednoznačně se jedná o plnění povinností vlastníků vodovodů a kanalizací dle zákona a zkvalitnění služeb spojených s dodávkou pitné vody a odvádění odpadních vod i pro odběratele v malých obcích. Zjištění počtu fyzických osob bude náročné.

§2 – Nově vymezuje pojem „ fyzická osoba „ pro tento zákon :

Fyzickou osobou trvala využívající vodovod nebo kanalizaci je osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo v této obci pobývá víc než 185 dnů v roce

Nově zpřesňuje  pojem „odběratel“ pro pozemky a budovy předané pro hospodaření příspěvkových organizacích  zřízených samosprávnými celky.

Nově stanoví pojem „obnova, provozně související vodovod nebo kanalizace, vybrané údaje majetkové evidence a vybrané údaje provozní evidence“

Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou vedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.

 Zpřesnění pojmu obnova je důležité z pohledu vlastníků a realizace obnovy majetku vodovodů a kanalizací.

§4- nově formuluje požadavky na obsah  Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací ,  který musí obsahovat Koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje.

Nově je dána možnost průběžné aktualizace těchto plánů a postup při jejich schvalování

Jedná se o zkvalitnění procesu plánování v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod na území daného kraje, lze jej využít pro zpracování politiky územního rozvoje a při tvorbě dílčích plánů povodí.

§5 – nově stanoví povinnost vlastníkům vodovodů a kanalizací předávat do 28.února vybrané údaje z majetkové a provozní evidence v elektronické podobě a ve stanoveném formátu příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Splnění této povinnosti bude náročné pro drobné vlastníky vodovodů a kanalizací

§6 – Nově zavádí pojem odborného zástupce místo dosud používaného pojmu odpovědný zástupce

Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodu nebo kanalizace a která je k provozovateli ve smluvním vztahu.

§7- Nově rozšiřuje oprávnění pro vlastníky  vodovodů a kanalizací za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vstupovat, vjíždět na příjezdné komunikace nebo na přímo dotčené pozemky vodovodem nebo kanalizací. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodů.

Zpřesnění a rozšíření oprávnění pro vstupy na pozemky odstraní dosavadní problémy provozovatelů spojené se vstupy na cizí pozemky za účelem zajištění provozu vodovodu nebo kanalizace..

§8 – Nově zavádí povinnost vlastníkům vodovodů a kanalizací vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely

Nově formuluje požadavky na obsah  Písemných dohod mezi vlastníky provozně  souvisejících vodovodů a kanalizací, včetně uvedení vlastnických práv a stanovení kvalitativních a finančních podmínek mezi stranami dohody. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.

Bez uzavřené dohody nemůže být vydán kolaudační souhlas pro stavbu vodovodu nebo kanalizace. Požadavek SOVAK ,aby dohoda byla podmínku pro vydání stavebního povolení se nepodařilo prosadit.

Nově upravuje požadavky na obsah smluv uzavíraných mezi vlastníky (případně provozovateli ) vodovodů a kanalizací a odběrateli  s uvedením vlastnických práv k vodovodu nebo kanalizaci, k přípojkám, počty napojených osob, kvalitu dodávané vody, způsob stanovení a vyhlášení   ceny, způsob fakturace, způsob plateb, platnost smlouvy…

Jedná  se o zpřesnění stávajících smluvních vztahů a sjednocení jejich obsahové náplně.

Pro vlastníky a provozovatele  tak nastává náročné období aktualizace smluvních vztahů pro téměř  2 mil. odběratelů  do 1.1.2024

§9- je nově doplněn odst. 13

Vyhlášením zákazu použití vody pro pitné účely nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vodovodu dle tohoto zákona.

Řeší provoz vodovodu pokud kvalita pitné vody neodpovídá požadavkům zákona 258/2000 Sb.

§10 –nově doplněn odst. 2

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody než je vodovod pro veřejnou potřebu.

Důležitý legislativní krok s cílem snížení ohrožení kvality vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu z privátního zdroje vody a umožnění za porušení zákazu sankční postih.

§ 15 – nově rozšiřuje možnost využití opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu po dobu nejdéle 3 měsíců

§ 16 – nově se doplňuje povinnost provozovatelů:

Oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň  15 dnů předem, současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele   přístupný bez účasti odběratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.

Zajištění této povinnosti klade zvýšené požadavky na organizační zajištění  a administrativu provozovatele .

§20- nepodařilo se prosadit zrušení výjimek z povinnosti platit za odvádění odpadních vod především pro vlastníky dálnic, silnic a místních komunikací což se negativně odráží ve zvyšování požadavků na kapacitu kanalizačních stok a čistíren odpadních vod.

Úprava se dotkla pouze provozovatelů drah.

Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy drah celostátních a regionálních s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy.

§ 22- Povinnost  veřejné služby lze uložit provozovateli na dobu určitou nejdéle však na dobu 1 roku

Prodloužení veřejné služby na 1 rok umožňuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. výběr

nového provozovatele.

§27 – nově stanovuje rozhodovací právo pro obecní úřady s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů

  1. Rozhodují o povinnostech veřejné služby
  2. Rozhodují o vydání opatření obecné povahy
  3. Schvalují kanalizační řády
  4. Zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností.

§32 –sankce

Nově se rozšiřují sankce pro fyzické osoby, které se dopustí přestupku tím, že

  •  bez souhlasu vlastníka a provozovatele provádí zemní práce nebo stavby, které omezují přístup k vodovodům nebo kanalizacím nebo mohou ohrozit jejich provoz.
  • propojí vodovod pro veřejnou potřebu s jiným zdrojem vody

Nově se rozšiřuje možnost sankcí pro vlastníky vodovodu za neplnění povinností daných tímto zákonem:

  • Nevypracuje nebo nerealizuje plán obnovy,  nebo nevytváří finanční  prostředky n a obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na obnovu.
  • Nepředloží odběrateli na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné

Zpřísnění sankcí fyzických osob za ohrožení provozu vodovodu a kanalizace.                    

Zpřísnění kontroly dodržování povinností vlastníků vodovodů a kanalizací dané zákonem s cílem  zajistit průběžnou obnovu vodovodů a kanalizací a tím funkční stav vodohospodářské infrastruktury.

Zároveň snižuje výši pokut za jednotlivé přestupky oproti minulému znění.

§33- správní delikty

Nově se rozšiřují sankce za správní delikty ,kterých  se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba.

Rozsah je obdobný  jako u sankcí pro fyzické osoby, včetně snížení výše pokut za jednotlivé správní delikty.

§ 36 –nově formuluje termín zveřejnění  porovnání

vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny  pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5% kalkulovaných hodnot musí být zdůvodněn.

Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zaslat ve stejném termínu v elektronické podobě a ve stanovené formě ministerstvu.

Obec má povinnost tyto informace bezodkladně zveřejnit na úřední desce na dobu nejméně 30 kalendářních dnů.

Jedná se o změnu termínu povinnosti  předkládání porovnání cen k 30.dubnu místo 30.června a v požadované formě a elektronicky.

Informace musí být zveřejněny na úřední desce po dobu nejméně 30.kalendářních dnů oproti původním 15.dnům

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

Související články