Stanovisko Ministerstva financí k posuzování kalkulací cen

V zásadě lze plně souhlasit s postupem vodárenských společností naznačeným ve Vašem dotazu. Tomu i odpovídá stanovisko Ministerstva financí z roku 2010. V období sestavování plánové (výchozí) kalkulace nelze vycházet z ověřených očekávaných budoucích opatření směrovaných ke zvýšení efektivnosti vynakládání jednotlivých nákladových položek. Takovéto budoucí náklady, resp. jejich úspory nenaplňují ještě kritérium obvyklosti a dlouhodobosti ekonomicky oprávněných nákladů, protože dosud praxí nebyly verifikovány. Teprve v průběhu jejich zavedení, což nemusí být vždy limitováno jedním rokem, se ověří jejich efektivnost a případný vliv na snížení plánových nákladů.

Ponechání úspor v nákladech založených na novém technologickém, organizačním apod. řešení je nezbytným potřebným ekonomickým stimulem pro vodohospodářské společnosti, které je plně v souladu s požadavky i evropských přístupů, i když bývá mnohdy ze strany EK mylně hodnoceno jako absentující v tuzemské cenové regulaci.

Pracovníci cenových kontrolních orgánů jsou o těchto uvedených přístupech pravidelně informováni v rámci metodických zaměstnání a jsou vedeni k tomu, že případné porušení cenových předpisů musí být založeno na odborné správní úvaze a vyhodnocení všech ekonomických souvislostí u kontrolovaného subjektu. Toto jim přirozeně bude i nadále připomínáno a zdůrazňováno.

Ing. Pavel Maštálka
Ministerstvo financí
ředitel odboru 16 – Cenová politika

Související články