Odpadní vody jako zdroj energie pro města

Zlepšení hospodaření s vodou a komunálními odpady je velkou aktuální výzvou pro města budoucnosti – smart cities. Na dodávku pitné vody a čištění vod odpadních připadají ve vyspělých zemích asi 4% z celkové spotřeby elektrické energie. Výsledky výzkumu v rámci projektu REEF 2W dokládají, že zejména čistírny odpadních vod (ČOV) jsou schopné elektřinu a další formy energie také efektivně vyrábět.

Evropský projekt v rámci programu Interteg Central Europe, na kterém se podílejí za Českou republiku VŠCHT Praha a Veolia ČR, ukazuje cesty, jak hledat nové možnosti a rezervy v produkci energie z obnovitelných zdrojů na ČOV, jak integrovat produkci energie z odpadních vod a dalších komunálních odpadů a jak optimálně vyrobenou energii ve městech využívat. Sdílení zkušeností z pilotních projektů v ČR, Německu, Rakousku, Itálii a Chorvatsku, ale také sdílení zkušeností s překonáváním legislativních a ekonomických barier napomáhá rychlejší a efektivnější aplikaci testovaných řešení.

Optimálně navržené a provozované ČOV vyrábějí bioplyn z biomasy, která v průběhu čištění vzniká, i z dalších biologicky rozložitelných odpadů, vyrábějí teplo z odpadních vod pomocí tepelných čerpadel, vyrábějí elektrickou energii, využívajíce hydraulický potenciál vod, fotovoltaické články nebo větrnou energii.
Vyprodukovaná energie nejenže pokryje potřeby ČOV, ale nabízí využití jejích přebytků v domácnostech nebo infrastruktuře města.
Potvrdilo se, že možnost pružně měnit podíl výroby elektrické energie, tepla a biometanu z bioplynu podle aktuální potřeby těchto komodit je reálná a přináší mnoho benefitů

profesor Pavel Jeníček, VŠCHT, koordinátor české části projektu

V ČR byla například ověřována možnost diverzifikovaného využití bioplynu pro výrobu elektrické energie a tepla pomocí kogeneračních jednotek společně s výrobou biometanu pro využití v dopravě. 

Velký přínos projektu je také v tom, že přináší jednoduchý softwarový nástroj pro hodnocení potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů ve specifických lokálních podmínkách a další nástroj umožňující komplexní hodnocení investičního záměru (integrated sustainability assessment) nejen z hlediska ekonomického, ale také technického, sociálního a ekologického. O výsledky projektu již projevily zájem státní orgány řešitelských zemí včetně Ministerstva životního prostředí ČR.

Odkazy:

https://www.facebook.com/Reef2w/
https://twitter.com/ProjectREEF2W
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/REEF-2W.html

Ilustrační foto: Ivan BanduraUnsplash
Foto: VŠCHT

Související články