Povinnost předání celkového vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné na MZe

V souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 15. března 2006,  je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a  kanalizacích. zavedení povinnosti vlastníků, popř. provozovatelů, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, každoročně, nejpozději do 30. června, předat úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce (dále jen vyúčtování) na MZe.

Postup a rozsah vyúčtování stanoví příloha č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 146/2004 Sb. a vyhl. č. 515/2006 Sb.), kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích..  

Za neplnění jiných zákonných povinností (např. povinnost předání vybraných údajů majetkové a provozní evidence, zpracování plánu obnovy vodovodů a kanalizací) může být vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace uložena pokuta v souladu s ustanovením § 32 odst.1 písmene k) a ust. § 33 odst. 2 písmene d) zákona o vodovodech a kanalizacích za nepředání vyúčtování na MZe v zákonném termínu.

Na základě loňských zkušeností s předáním dat je potřeba současně upozornit, že Opatření obecné povahy vydané MZe, č.j.22402/2006-16330, ze dne 4.9.2006, stanovuje pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek, kterým se provádí ustanovení § 29 odst. 3 písmena b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Příloha č.1 Opatření obecné povahy slouží výhradně ke kalkulaci ceny pro vodné a stočné pro daný rok a ne pro zpracování vyúčtování, což si neuvědomili  mnozí menší provozovatelé (většinou obce), kteří zasílali na MZe kalkulace cen namísto vyúčtování, jak jim ukládá zákon o vodovodech a kanalizacích.

Související články