Registrace na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací je zahájena!

Letos poprvé, vzhledem k opatřením souvisejících s pandemií SARS-CoV-2, se účastníci konference Provoz vodovodů a kanalizací sejdou on-line. Klasický přednáškový prostor bude tak vyměněn za studio, odkud budou odborníci prezentovat zajímavá aktuální vodohospodářská témata, k nimž budou po skončení prezentací uspořádány diskuse. Vše bude vysíláno živě s možností aktivního zapojení posluchačů se svými dotazy i názory formou chatu. První vysílací den 3. 11. 2020 se webkonference zaměří na zkušenosti z doby koronavirové a smart metering. Následovat budou vysílání 5. 11. 2020 na téma odpadní vody a 10. 11. 2020 na téma pitné vody. S pozvánkou včetně podrobného programu se můžete seznámit zde. Poplatek za přístup je stanoven…

Více zde >>>

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019

Ve dnech 5.–6. listopadu 2019 pořádá SOVAK ČR významnou oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 v Parkhotelu Plzeň Congress Center. Akce se uskuteční pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství, Mgr. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, Ing. Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně. Zveřejněna byla přihláška a program konference. Kompletní informace naleznete v Kalendáři událostí zde. Účastníci konference mají možnost se zúčastnit jedné z exkurzí, a to areálu Úpravny vody (ÚV) na Homolce či Čistírny odpadních vod (ČOV) na Jateční třídě. První z exkurzí (ÚV na…

Více zde >>>

SOVAK ČR k nové vyhlášce o použití čistírenských kalů na zemědělské půdě

Po více jak rok trvajícím konzultačním procesu, jehož přímým účastníkem byl i SOVAK ČR, vydalo Ministerstvo životního prostředí novou vyhlášku č. 437/2016 Sb., o použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Vyhláška oproti zrušené vyhlášce č. 382/2001 Sb. zpřísňuje podmínky úpravy kalů před jejich použitím v zemědělství i podmínky skladování a aplikace upravených kalů. Nově jsou stanoveny požadavky na provozovatele zařízení pro úpravu kalů (ať se jedná o úpravu kalů na vlastní čistírně odpadních vod či mimo ČOV například anaerobním vyhníváním, hygienizací vápnem, sušením) tak, aby bylo prokazatelné, že technologie úpravy…

Více zde >>>

SOVAK ČR opětovně nabádá ke zvýšení investic na obnovu vodohospodářských sítí

Od počátku své existence usiluje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), jehož členové vyrábějí a dodávají pitnou vodu pro více než 9,5 milionu obyvatel naší země, o rychlejší tempo obnovy vodohospodářské infrastruktury v České republice s cílem minimalizovat rizika poruch, havárií, ztrát vody v potrubní síti a zlepšení kvality pitné vody pro občany ČR. Vodohospodářská infrastruktura a především vodovodní a kanalizační sítě jsou ale podle SOVAK ČR na mnoha místech země za horizontem své životnosti, a tento stav nelze dále prohlubovat. Přímým důkazem pravdivosti tvrzení SOVAK ČR se…

Více zde >>>

Stanovisko SOVAK ČR k návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také jejich výrobce. SOVAK ČR vydal následující stanovisko: SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění,…

Více zde >>>

Stanovisko právní komise SOVAK ČR k výplatě tantiém členům orgánů korporací vlastnících, spravujících a provozujících vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu

Z důvodu současné sílící diskuse vlastníků, správců a provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ( dále jen podnikající právnické osoby ve vodárenství ) o problému výplaty tantiém statutárních orgánů, členů statutárních a kontrolních orgánů ( jednatelů, členů představenstva nebo dozorčí rady )  ve vztahu k  právní úpravě dané zákonem č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění novel a zákonem č. 513/1991 Sb. obchodních zákoníkem ve znění novel bylo zpracováno toto stanovisko. Předložené stanovisko je zaměřeno na obecnou problematiku možnosti výplaty tantiém v souvislosti s výplatou dividend a nemožnosti výplaty tantiém…

Více zde >>>

Právní prostředí akciové společnosti po novelách v roce 2009

JUDr. Josef Nepovímprávní komise SOVAK ČR I.Úvodem Rok 2009 a přelom roku 2009 – 2010 nás přivítal, jako obvykle řadou legislativních změn. Mezi jinými to byl to také zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( dále jen obchodní zákoník ), který byl kromě jiného v loňském roce výrazně novelizován dvěma novelami v části věnované akciové společnosti. Dne 17. června 2009 Parlament ČR schválil zákon č. 215/2009 Sb. s účinností 20. července 2009  (dále jen první novela) a dne 5. listopadu 2009 zákon č. 420/2009 Sb. s účinností 1. prosince 2009 (dále…

Více zde >>>

Vyjádření SOVAK ČR v návaznosti na jednání pracovní skupiny k novelizaci NV č. 61/2003 Sb. dne 18.3.2010

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.ředitel odboru ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65  100 10  Praha 10 Vážený pane řediteli, zasíláme níže uvedené vyjádření v návaznosti na poslední jednání pracovní skupiny k novelizaci nařízení vlády č. 61/2003 Sb. dne 18.3.2010 a v průběhu jednání uplatněnou žádost zástupců Ministerstva životního prostředí („MŽP“) o zpracování závěrečného stanoviska SOVAK ČR, které by navázalo na vyjádření SOVAK ČR k 3. jednání pracovní skupiny (ze dne 19.10.2009), vyjádření zástupců s.p. Povodí (j.č. PVZ/09/33041/Re/0, ze dne 27.11.2009), vyjádření SOVAK ČR k 4. jednání pracovní skupiny (ze dne 25.1.2010) a na jednáních…

Více zde >>>

Úhrada pevné složky u dvousložkové formy vodného a stočného

Stanovisko SOVAK ČR k úhradě pevné složky u dvousložkové formy vodného a stočného . I. Úvodem V současné době sílí diskuse v rámci vodárenských společností, tj. vlastníků (provozovatelů) vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen vodovody a kanalizace) k zavádění a realizaci dvousložkové formy vodného a stočného.  Diskuse vlastníků (provozovatelů) vodovodů a kanalizací se vedou ve dvou směrech a to jednak u vlastníků (provozovatelů) dosud nerealizujících dvousložkovou formu vodného a stočného při úvahách nad jejím zavedením a jednak u vlastníků (provozovatelů) již realizujících dvousložkovou formu vodného a stočného k vyřešení otázek úhrad pevné složky…

Více zde >>>

Stanovisko SOVAK ČR ke stavu zajištění splnění závazků ČR vyplývajících ze smlouvy o přistoupení k EU pro oblast jakosti vod

Ve smlouvě (aktu) o přistoupení ČR k EU je v příloze č. 5 pro Českou republiku definováno přechodné období pro oblast jakosti vod. K zajištění a zabezpečení závazku, ke kterému je přechodné období vytyčeno, má sloužit finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí. Strategie plnění Směrnice 271/91/ES je provázena naplňováním termínů implementované komunitární legislativy do legislativy národní, která přikládá jakosti vod mimořádnou důležitost.  Cíl je jednoznačně dán – do 31.12.2010 je třeba dosáhnout v ochraně vod souladu se směrnicí 91/271/EHS při odkanalizování a čištění odpadních vod. Významu vodohospodářské problematiky odpovídá i příslušný podíl…

Více zde >>>

SOVAK k návrhu koncesního zákona

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK prostudovalo návrh předkládaný ministerstvem pro místní rozvoj ČR a seznámilo se i s důvody, které vedou předkladatele k návrhu zcela nového zákona, namísto dílčí novely stávajícího zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) a předkládá toto své stanovisko, přičemž v případě zájmu je k dílčím otázkám připraveno spolupracovat na tvorbě či úpravě alternativního paragrafového znění: Obecné hodnocení Stejně jako tomu bylo v případě stávajícího koncesního zákona, před jehož schválením upozorňoval SOVAK na skutečnost, že přijetím této normy jde Česká republika dalece nad požadavky, které…

Více zde >>>

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

NV č. 145/2008 Sb. upravuje seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot, pokud jde o ohlašování látek, které nejsou výslovně uvedeny. Dále stanovuje údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Příloha 1 obsahuje znečišťující látky, jejichž úniky se ohlašují vedle požadavků ES.V ohlašovacím systému byl ponechán styrén a formaldehyd Příloha 2 upravuje rozsah látek sledovaných v odpadech předávaných mimo provozovnu.  Seznam látek určených ke sledování byl rozšířen o dalších 16 látek. Jedná se především o herbicidy, insekticidy a fungicidy používané v zemědělství a o látky používané v chemickém průmyslu při výrobě pesticidů,…

Více zde >>>

Podmínky pro převod infrastrukturního majetku VaK

Úvodem: Vážení členové sdružení SOVAK ČR,z důvodu sílící diskuze mezi vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ( dále jen vodovody a kanalizace ) v podobě smíšených a vlastnických obchodních společností a jednotlivými obcemi, které majetek vodovodů a kanalizací  vložily jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu těchto společností o problému převodu vloženého infrastrukturního majetku ze společností na obce a  ve vztahu k právní úpravě dané platnými stanovami jednotlivých obchodních společností bylo zpracováno toto stanovisko. I. Předně je třeba uvést, že v letech 1992 až 1994 při velké privatizaci Fond národního majetku ČR jako zakladatel…

Více zde >>>

Prohlášení České asociace odpadového hospodářství k očekávanému nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009

Navýšení cen služeb v odpadovém hospodářství pro rok 2009 se hlavně v důsledku zvýšení zákonných poplatků za odpady, dopravních nákladů a meziročního nárůstu mezd očekává v úrovni minimálně 13,2 %. Výpočty: Oborový nárůst nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009: KC2009   – kupní cena roku, pro který je nová cena tvořena KC2008    – kupní cena předchozího roku = 1 ICOO    – index cen odstraňování odpadu (COO2009/COO2008) – vychází především ze skokového   navýšení zákonnýchpoplatků za ukládání odpadů dle přílohy č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.,   z navýšení ceny plynu při termickém odstraňování nebezpečných odpadů a…

Více zde >>>

SOVAK k novele živnostenského zákona

Dne 20.3.2008 byl Parlamentem ČR schválen  zákon č. 130/2008 Sb. , který novelizoval zákon č. 455/1991 Sb.o živnostenském podnikání ( dále jen živnostenský zákon ). Zákon č. 130/2008 Sb.  nabyl účinnosti dnem 1.7.2008 a je uveřejněn ve Sbírce zákonů v částce 42/2008. Jedná se o jednu z tzv. velkých novel živnostenského zákona. Zásadní změny živnostenského zákona Novela živnostenského zákona přináší do živnostenského podnikání některé zásadní změny: Ruší provozování živnosti průmyslovým způsobem. Ruší živnostenský list a jako průkaz práva podnikat zřizuje výpis z živnostenského rejstříku. Pro podání ve věcech ohlášení podnikání a ohlášení změn…

Více zde >>>