Připomínky SOVAK ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Konstatujeme, že návrhy podané SOVAK na změnu zákona o vodách č.254/2001 Sb. nebyly v převážné míře akceptovány, přestože stávající úprava zákona přináší závažné problémy v praxi  s dopady do ceny vodného a stočného.

Proto nadále trváme na  změně § 21- uložení odpovědnosti za jakost vody ve vodárenských vodních tocích a řešení havarijních situací na vodárenských nádrží  bez ekonomického dopadu na smluvní odběratele surové vody zajišťující výrobu a dodávku pitné vody pro odběratele.

Související články