Stanovisko odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k aplikacikalů v ochranných pásmech vodních zdrojů

Podle přechodného ustanovení Čl. II bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pohlížíme na ochranná pásma stanovená podle dosavadních předpisů jako na ochranná pásma ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona. Na pásma hygienické ochrany (dále jen PHO) je tedy možné plně aplikovat veškeré instituty platného vodního zákona se všemi povinnostmi plynoucími z tohoto zákona a z dalších právních předpisů zakotvujících obecná omezení nebo povinnosti pro činnosti prováděné v ochranných pásmech vodních zdrojů (dále jen OPVZ). Vzájemný vztah OPVZ a PHO včetně rozlišení stupňů je uvedený ve sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k institutu ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona), které je uveřejněné na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Na činnosti v ochranných pásmech se rovněž vždy v plném rozsahu vztahují povinnosti a omezení plynoucí z konkrétního dokumentu stanovujícího ochranné pásmo (dokument vymezující ochranná pásma). Čl. II bod 2 vodního zákona zakotvuje zásadu, že práva a povinnosti založené na základě dříve stanovených ochranných pásem zůstávají zachovány, stejně tak i platnost dokumentu vymezující ochranná pásma. Ochranná pásma není nutné trasformovat podle současného vodního zákona až do doby změny vymezení ochranného pásma.

Pokud tedy dle ustanovení § 69 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je obecně zakázaná aplikace upravených kalů na pozemcích, kde byla stanovena OPVZ, zákaz se vztahuje nepochybně i na pozemky, kde byla stanovena ochranná pásma podle ustanovení § 19 vodního zákona č. 138/1973 Sb. Aplikací kalů na tyto pozemky se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle ustanovení § 121 odst. 2 písm. z) zákona o odpadech.

Související články