Vláda schválila Věcný záměr stavebního zákona

Vláda České republiky na svém jednání dne 24. 6. 2019 projednala a schválila Věcný záměr stavebního zákona. Hlavním cílem nového zákona je odstranit nepřiměřenou délku povolovacích řízení (průměrná délka činí 5,5 roku, cílem je zkrátit tuto průměrnou lhůtu na 1 rok) a odstranit stávající praxi, kdy úředník stavebního úřadu si občas není jist, které dotčené orgány mají být osloveny.

Za hlavní pilíře nového stavebního zákona lze označit:

  1. Jednotná stavební soustava jako součást státní správy, v jejímž čele stojí Nejvyšší stavební úřad. Cílem je stav, kdy vše, co se stavby týká, by se posoudilo na jednom úřadě. Nedochází k zásahu do samosprávy obcí – účastenství obce ve stavebním řízení zůstává nedotčeno. Výkon stavebního úřadu byl i dosud výkonem státní správy.
  2. Sjednocení obecných i speciálních stavebních úřadů.
  3. Dělení stavebního úřadu na oddělení, která budou specializovaná na celou šíři stavebního zákona (památková péče, životní prostředí atd.) – stavební úřad bude zahrnovat všechny dotčené orgány, specialisté budou současně nahlížet do jedné projektové dokumentace, mohou konzultovat problémy navzájem – cílem je zvýšení odbornosti, kumulace znalostí a zkušeností, vzájemná zastupitelnost, rychlost.
  4. Jasná definice veřejných zájmů, které budou ve stavebním řízení zkoumány.
  5.  Zrušení dělení na územní a stavební řízení, bude jeden společný povolovací proces.
  6. Prvoinstanční stavební úřad bude krajský stavební úřad (na úrovni obce s rozšířenou působností zůstávají územní pracoviště).
  7. Odvolací orgán – Nejvyšší stavební úřad – odvolací řízení bude v režimu apelace tj. odvolací orgán by sám měl primárně změnit rozhodnutí v případě vady vydaného rozhodnutí.
  8. Pro prvoinstanční stavební řízení bude platit nepřekročitelná lhůta pro vydání rozhodnutí, po jejímž marném uplynutí, není-li úředníkem z konkrétního důvodu prodloužena z důvodu nedostatku žádosti či jiného zákonného důvodu, nastane automatické vydání povolení.
  9. Změny v soudním přezkumu – zavedení apelačního principu – soud ve správním soudnictví bude mít možnost vadu rozhodnutí sám odstranit.

Spolek SOVAK ČR zastupuje zájmy vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, kteří jsou záměrem přímo dotčeni. Přestože záměr lze pokládat v principu za správný a racionální, je nutné upozornit na skutečnost, že některé aspekty zjednodušení povolovacího řízení mohou oslabit účinné nástroje ochrany práv subjektů, zajištujících služby ve veřejném zájmu, jejichž stanovisky jsou v současnosti stavební úřady vázány.

Věcný záměr stavebního zákona míří k projednání oběma komorami Parlamentu České republiky. O dalším vývoji schvalovacího procesu bude SOVAK ČR informovat na svých stránkách a v časopise Sovak.

Související články