VYDANÉ ČSN – ČERVEN 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Normy schválené

ČSN EN 816 (13 7103)
kat.č. 505245
Zdravotnětechnické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10;
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 816 (13 7103) Zdravotnětechnické armatury

ČSN EN 16323 (75 0162)
kat.č. 505232
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod;
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16323 (75 0162) Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod; Vyhlášena: Září 2014

ČSN EN ISO 13843 (75 7015)
kat.č. 505269
Kvalita vod – Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních
mikrobiologických metod; (idt ISO 13843:2017);
Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 13843 (75 7015) Kvalita vod – Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních
mikrobiologických metod; Vyhlášena: Leden 2018

ČSN ISO 5667-4 (75 7051)
kat.č. 505201
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních
nádrží; Vydání: Červen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5667-4 (75 7051) Jakost vod. Odběr vzorků. Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží;
Vydání: Únor 1994

ČSN EN 13492 (80 6166)
kat.č. 505120
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro
kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží;
Vydání: Únor 2014
Změna Z1; Vydání: Červen 2018

Zrušené ČSN

ČSN EN 728 (64 3153)
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky a tvarovky z polyolefínů –
Stanovení termooxidační stability;
Vydání: Červenec 1998; Zrušena k 2018-07-01

ČSN 75 7530
Jakost vod. Stanovení extrahovatelného organicky vázaného chloru; z 29.3.1991;
Zrušena k 2018-07-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 6416 (25 9351)
kat.č. 504503
Hydrometrie – Měření průtoku metodou doby průchodu ultrazvukové vlny
(metodou transit time / time of flight); EN ISO 6416:2017; ISO 6416:2017;
Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6416 (25 9351) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech – Měření průtoku ultrazvukovou
(akustickou) metodou; Vyhlášena: Únor 2006
ČSN ISO 6416 (25 9351) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech.

ČSN EN ISO 10210 (64 0514)
kat.č. 504533
Plasty – Metody přípravy vzorků pro zkoušení biodegradace plastů;
EN ISO 10210:2017; ISO 10210:2012; Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 14853 (64 0516)
kat.č. 504536
Plasty – Stanovení úplné anaerobní biodegradace plastů ve vodném prostředí –
Metoda založená na stanovení produkce bioplynu; EN ISO 14853:2017;
ISO 14853:2016; Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 15985 (64 0517)
kat.č. 504535
Plasty – Stanovení úplné anaerobní biodegradace za podmínek anaerobního
rozkladu při vysokém obsahu pevných látek – Metoda založená na analýze
uvolněného bioplynu; EN ISO 15985:2017; ISO 15985:2014;
Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 18830 (64 0518)
kat.č. 504534
Plasty – Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů
na rozhraní mořská voda/sediment písku – Metoda měření spotřeby kyslíku
v uzavřeném respirometru; EN ISO 18830:2017; ISO 18830:2016; Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 19679 (64 0519)
kat.č. 504537
Plasty – Stanovení aerobní biodegradace neplovoucích plastových materiálů na
rozhraní mořská voda/sediment – Metoda analýzou uvolněného oxidu uhličitého;
EN ISO 19679:2017; ISO 19679:2016; Platí od 2018-07-01

ČSN EN ISO 11295 (64 6402)
kat.č. 504538
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných
pro renovaci a výměnu; EN ISO 11295:2017; ISO 11295:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11295 (64 6402) Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro
renovaci; Vydání: Říjen 2010

ČSN P CEN/TS 15223 (64 6424)
kat.č. 504532
Plastové potrubní systémy – Validované parametry pro navrhování potrubních
systémů z termoplastů uložených v zemi; CEN/TS 15223:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN/TS 15223 (64 6424) Plastové potrubní systémy – Validované parametry pro navrhování potrubních systémů
z termoplastů uložených v zemi; Vydání: Duben 2009

ČSN EN 1406 (75 5811)kat.č. 504551
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Modifikované škroby; 
EN 1406:2017; Platí od 2018-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1406 (75 5811) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Modifikované škroby; Vydání: Březen 2010

ČSN EN ISO 9696 (75 7617)
kat.č. 504550
Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa – Metoda tlusté vrstvy;
EN ISO 9696:2017; ISO 9696:2017; Platí od 2018-07-01

ČSN EN 13361 ed. 2 (80 6164)
kat.č. 505028
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží
a hrází; EN 13361:2018; Platí od 2018-07-01
S účinností od 2019-12-31 se zrušuje
ČSN EN 13361 (80 6164) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází;
Vyhlášena: Únor 2014

ČSN EN 13492 ed. 2 (80 6166)
kat.č. 505119
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro
kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží; EN 13492:2018;
Platí od 2018-07-01
S účinností od 2019-12-31 se zrušuje
ČSN EN 13492 (80 6166) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro
kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží; Vydání: Únor 2014

ČSN EN 16993 (80 6173)
kat.č. 505118
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních
nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro
chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty; EN 16993:2018;
Platí od 2018-07-01

Související články