VYDANÉ ČSN – ČERVENEC 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 8099-1 (32 5532)
kat.č. 505429
Malá plavidla – Kanalizační soustavy – Část 1: Retence odpadních vod;
(idt ISO 8099-1:2018); Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 8099 (32 5532) Malá plavidla – Shromažďovací soustavy odpadních vod; Vydání: Červen 2005

ČSN EN 1852-1 (64 3168)
kat.č. 505295
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky
a systém; Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené
v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Říjen 2009

ČSN EN 1451-1 (64 3181)
kat.č. 505286
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém;
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1451-1 (64 3181) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov –
Polypropylen (PP) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Únor 2000

ČSN 83 8032
kat.č. 505127
Skládkování odpadů – Těsnění skládek; Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek; Vydání: Duben 2002

ČSN 83 8033
kat.č. 505126
Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek;
Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek; Vydání: Duben 2002

ČSN 83 8035
kat.č. 505125
Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek; Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek; Vydání: Březen 1998

ČSN 83 8036
kat.č. 505128
Skládkování odpadů – Monitorování skládek; Vydání: Červenec 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek; Vydání: Duben 2002

Opravy ČSN

ČSN EN ISO 9692-1 (05 0025)
kat.č. 505441
Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů –
Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou,
tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním
wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním
svazkem paprsků;
Vydání: Březen 2014
Oprava 1; Vydání: Červenec 2018 (Oprava je vydána tiskem) (05 0025)
kat.č. 505441
Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů –
Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou,
tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním
wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním
svazkem paprsků; Vydání: Březen 2014
Oprava 1; Vydání: Červenec 2018 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 16941-1 (75 6781)
kat.č. 504760
Systémy pro využítí nepitné vody na místě – Část 1: Systémy pro využití
dešťových vod; EN 16941-1:2018; Platí od 2018-08-01

Související články