VYDANÉ ČSN – SRPEN 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN 73 3055
kat.č. 505446
Zemní práce při výstavbě potrubí;
Vydání: Srpen 2018

ČSN EN 17034 (75 5802)
kat.č. 505459
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid
dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý;
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 881 (75 5802) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chlorid
hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran
hlinitý (monomer); Vydání: Červenec 2005
ČSN EN 883 (75 5804) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Chloridhydroxid
hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý; Vydání: Červenec 2005

ČSN ISO 5667-12 (75 7051)
kat.č. 505607
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových
sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek;
Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5667-12 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 12: Pokyny pro odběr vzorků dnových sedimentů;
Vydání: Prosinec 1997

ČSN EN ISO 7393-2 (75 7419)
kat.č. 505608
Kvalita vod – Stanovení volného a celkového chloru – Část 2: Kolorimetrická
metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu;
(idt ISO 7393-2:2017); Vydání: Srpen 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 7393-2 (75 7419) Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda
s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu; Vydání: Únor 1995
68. ČSN EN ISO 19340 (75 7427)
kat.č. 505458
Kvalita vod – Stanovení chloristanů – Metoda iontové chromatografie (IC);
(idt ISO 19340:2017); Vydání: Srpen 2018

Změny ČSN

ČSN EN 805 (75 5011)
kat.č. 505450
Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti;
Vydání: Srpen 2001
Změna Z2; Vydání: Srpen 2018

Opravy ČSN

ČSN ISO 13528 (01 0248)
kat.č. 505460
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním
porovnáváním; ČSN ISO 13528 (01 0248)
kat.č. 505460
Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním
porovnáváním; Vydání: Listopad 2017
Oprava 1; Vydání: Srpen 2018 (Oprava je vydána tiskem)
Vydání: Listopad 2017
Oprava 1; Vydání: Srpen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

Zrušené ČSN

ČSN ISO 10381-6 (83 6151)
Kvalita půdy – Odběr vzorků – Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání
půdních vzorků za aerobních podmínek pro studium mikrobiálních procesů, biomasy
a diverzity v laboratoři;
Vydání: Červen 2011; Zrušena k 2018-09-01

ČSN EN 14346 (83 8016)
Charakterizace odpadů – Výpočet sušiny stanovením podílu sušiny nebo obsahu
vody;
Vydání: Červenec 2007; Zrušena k 2018-09-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (01 0927)
kat.č. 504909
Environmentální značky a prohlášení – Vývoj pravidel produktových kategorií;
CEN ISO/TS 14027:2018; ISO/TS 14027:2017;
Platí od 2018-09-01

ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245)
kat.č. 504904
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1:
Obecná pravidla a pravoúhlé promítání; EN ISO 6412-1:2018; ISO 6412-1:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6412-1 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 1: Všeobecná
pravidla a pravoúhlé promítání; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245)
kat.č. 504906
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2:
Izometrické promítání; EN ISO 6412-2:2018; ISO 6412-2:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické
promítání; Vydání: Březen 1997

ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245)
kat.č. 504905
Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3:
Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech;
EN ISO 6412-3:2018; ISO 6412-3:2017;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3:
Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech; Vydání: Září 1997

ČSN EN ISO 17450-4 (01 4103)
kat.č. 504903
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 4: Geometrické
charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek; EN ISO 17450-4:2018;
ISO 17450-4:2017;
Platí od 2018-09-01

ČSN EN ISO 11296-2 (64 6420)
kat.č. 504960
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami;
EN ISO 11296-2:2018; ISO 11296-2:2018;
Platí od 2018-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13566-2 (64 6420) Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami;
Vydání: Červen 2007

ČSN EN ISO 11298-2 (64 6422)
kat.č. 504961
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 2:
Vyvložkování kontinuálními trubkami; EN ISO 11298-2:2018; ISO 11298-2:2018;
Platí od 2018-09-01

ČSN EN ISO 11297-2 (64 6427)
kat.č. 504959
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami;
EN ISO 11297-2:2018; ISO 11297-2:2018;
Platí od 2018-09-01

Související články