Zastupitelstvo středočeského kraje Středočeský kraje projednalo strategický dokument – studii proveditelnosti zajištění zabezpečení dodávky vody

Středočeský kraj zadal zpracování studie proveditelnosti s názvem Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti. Vzájemná propojenost Pražské metropolitní oblasti, tedy propojenost vodárenských systémů hlavního města Prahy a navazujících oblastí Středočeského kraje, je největší v rámci celé České republiky. Studie proveditelnosti má za cíl zjistit bilanci potřeby vody a zdrojů k roku 2025, 2030 a 2050 a na základě toho navrhnout rozšíření vodárenské soustavy ve Středočeském kraji.

Studii zpracovalo sdružení firem: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Sweco a.s. a D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
V úterý 19. října byly dílčí závěry ze studie představeny veřejnosti formou veřejného projednání ve velkém sále Zastupitelstva Středočeského kraje. Závěrečným projednáním se tak završila více než 20-ti měsíční práce na tomto rozsáhlém projektu.

Informace o projektu:

Stanovení scénářů vývoje potřeby vody (2025, 2030, 2050)

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • předpokládaný vývoj počtu obyvatel a počtu obyvatel zásobených pitnou vodou v jednotlivých regionech a městech a obcích
 • analýza specifických potřeb vody v jednotlivých regionech a městech a obcích, předpoklady vývoje jednotlivých složek specifické potřeby vody
 • prognóza potřeby pitné vody pro jednotlivé scénáře vývoje počtu zásobených obyvatel v jednotlivých regionech a městech a obcích

Scénáře vyhodnotí stávající a výhledový stav a poukážou na problémová místa, která je třeba řešit včas a předejít jim. Potřeba vody bude vycházet z posledních možných poznatků – data od provozovatele nebo z majetko-provozní evidence.

Stanovení scénářů využitelných zdrojů vody (2025, 2030, 2050)

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • rekapitulace všech zdrojů využívaných pro veřejné zásobování v regionu, předpoklady jejich dalšího využití v krátkodobém a dlouhodobém výhledu (viz hodnocení v dalších bodech)
 • riziková analýza zdrojů z hlediska vydatnosti (ohrožení suchem) a jakosti surové vody (rizika vývoje znečištění), případné požadavky na zajištění úpravy vody nebo doplnění současné technologie úpravy vody
 • scénáře využití zdrojů – varianta zachování současných kapacit, případně reálnost navýšení kapacity současných zdrojů
 • scénáře využití zdrojů – varianta snížení současných kapacit (zohlednění negativních vlivů – sucho, kvalita surové vody)
 • scénáře využití zdrojů – varianta zachování současných kapacit + získání nových zdrojů pitné vody (důlní vody Kladno, širší vztahy – Mladoboleslavsko, Nymbursko, Příbramsko)
 • scénáře využití zdrojů – varianta snížení současných kapacit + získání nových zdrojů pitné vody (důlní vody Kladno, širší vztahy – Mladoboleslavsko, Nymbursko, Příbramsko

Scénáře bilance potřeby vody a zdrojů (2025, 2030, 2050)

Bilance potřeby vody bude zpracována jako porovnání kapacity zdrojů pitné vody a předpokládaného vývoje potřeby vody. Bude stanoveno se, zda je rozdíl kladný (systém má rezervy – přebytky z hlediska kapacity zdrojů), nebo záporný (systém má deficity, které je nutné řešit).

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při zachování současných kapacit zdrojů pitné vody
 • scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při snížení současných kapacit (negativní vliv sucha a vývoje kvality surové vody)
 • scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při zachování současných kapacit zdrojů + získání nových zdrojů pitné vody
 • scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při snížení současných kapacit + získání nových zdrojů pitné vody
 • krizové scénáře bilance výpadku infrastruktury (viz část Riziková analýza)

Návrh rozšíření VSSČ na území Středočeského kraje

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • návrh rozšíření systému zásobení pitnou vodou o oblasti, které jsou deficitní, a o území, kde je třeba zajistit zásobení s ohledem na místní nekvalitní zdroje vody
 • návrh doplnění, posílení a rozšíření hlavních distribučních řadů a s tím souvisejících objektů v rámci řešeného území ve vazbě na potřeby území
 • návrh modernizací a rekonstrukcí stávajících vodárenských zařízení z důvodů jejich nedostatečné kvality a nevyhovujícího technického stavu

Stanovení nákladů na opatření

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • odhad investičních nákladů v členění pro jednotlivé investiční celky pro investice související se zásobením Středočeského kraje
 • náklady na přípravu projektů (ceny projektových a inženýrských prací, náklady na výkupy pozemků, technický a autorský dozor apod.)

Možnosti financování

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • rešerše dostupných možností financování navržených investic
  • rešerše národních a evropských dotačních titulů, prověření možnosti jejich využití, prověření a projednání možnosti využití nesystémových dotací
  • pověření dotačních podmínek, zejména s ohledem na míru spolufinancování a formy žadatele
  • návrh pokrytí vlastních zdrojů ze všech možných zdrojů (komerční, národní, ostatní veřejné)
 • doporučení vhodných variant financování – na základě výše uvedené analýzy bude zpracována celková koncepce financování a finanční harmonogram pro účely řízení a plánování

Časový harmonogram, priority

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • definování priorit – budou definovány priority a časová a věcná návaznost jednotlivých dílčích opatření (tj. návrhů na rozšíření systému zásobení pitnou vodou, návrhů na modernizace a rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení) na základě:
  • míry deficitu vody v oblastech postižených „suchem“
  • míry deficitu vody v oblastech s významným nárůstem potřeby vody v souvislosti s rychlým růstem počtu obyvatel
  • míry nedostatečnosti technického nebo kapacitního stavu stávající vodárenské infrastruktury
  • již existujících investičních plánů na rozšíření či technickou obnovu vodárenských zařízení
 • harmonogram realizace jednotlivých investic do roku 2050 – bude stanoven časový postup a návaznost jednotlivých dílčích přípravných a realizačních prací na projektu

Proces projednávání, publicita, komunikace s veřejností

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

 • projednávání s dotčenými subjekty
  • v průběhu zpracování studie bude koncepce i technické řešení projektu projednány s vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury, s dotčenými orgány státní správy, místních samospráv a dalšími rozhodujícími dotčenými organizacemi
  • zápisy z těchto projednání a popř. stanoviska dotčených stran budou součástí dokladové části studie
 • proces publicity (tiskové zprávy, publicita) – zpracovatel studie zorganizuje odbornou konferenci, na které odprezentuje pro širokou veřejnost závěry studie

Rozsah řešeného území

Pražská metropolitní oblast je rozdělena do tří částí (u každé uvedeny obce s rozšířenou působností):

 • Hlavní město Praha (jádrové město)
  • nebude řešeno v rámci předmětu plnění
 • Vnitřní metropolitní oblast
  • Černošice
  • Beroun
  • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  • Kladno
  • Kralupy nad Vltavou Neratovice
  • Říčany
 • Vnější metropolitní oblast
  • Benešov
  • Český Brod
  • Dobříš
  • Lysá nad Labem
  • Mělník
  • Slaný

Studie proveditelnosti je k dispozici ke stažení zde:

Studie proveditelnosti – část A – Souhrnná zpráva bilance potřeby vody a zdrojů
Studie proveditelnosti – část B – Souhrnná zpráva návrhů rozšíření a VSSČ a odhad nákladů

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační fotografie: mrjn PhotographyUnsplash

Související články