Komentář EUEAU k návrhu Evropské směrnice o čištění odpadních vod: Nové ambice pro evropské odvětví odpadních vod

Současný návrh směrnice Evropské komise o čištění městských odpadních vod zahrnuje opatření kontroly u zdroje, ale nezachází dostatečně daleko při realizaci schémat rozšířených odpovědností výrobce (EPR). EurEau podle svého vyjádření „opatrně vítá“ legislativní návrh směrnice o čištění městských odpadních vod (UWWTD). Návrh vybízí odvětví odpadních vod, aby bylo klimaticky a energeticky neutrálnější a aby pokračovalo ve zlepšování čištění odpadních vod. Jedná se však o vlažné schválení schémat EPR.

Revize směrnice o odpadních vodách z roku 1991 je příležitostí vyvinout ambiciózní, inovativní, podpůrnou a přímočarou novou politiku pro shromažďování a čištění odpadních vod, která je v souladu s cíli Zelené dohody a činí směrnici vhodnou pro nadcházející desetiletí. Původní UWWTD je základním prvkem evropské legislativy a týká se sběru, čištění a vracení odpadních vod pocházejících z našich domácností a podniků do životního prostředí.

„Evropský vodohospodářský sektor má odpovědnost přispívat k udržitelné ochraně veřejného zdraví a vodního prostředí. Již nyní významně přispíváme k plnění cílů Green Deal a Zero Pollution. Dnešní návrh je náležitě ambiciózní, protože odvážně řeší zbývající problémy se znečištěním životního prostředí a ochranou veřejného zdraví, kterým v Evropě čelíme. Kromě toho stanoví agendu pro služby v oblasti odpadních vod v EU. Tuto vizi uznáváme a jsme připraveni ji realizovat. To je možné s časem implementace, dostatečnými investicemi a regulacemi, které pomáhají znečišťovatelům hrát ústřední roli při přispění k přechodu. Budoucí úspěch UWWTD velmi závisí na meziodvětvovém odhodlání a odpovědnosti.“

Pär Dalhielm, úřadující prezident EurEau

Navrhovaná legislativa může být podle EURAU v mnoha ohledech pozitivní. Tento návrh poskytuje provozovatelům odpadních vod lepší nástroje pro kontrolu vypouštění průmyslových odpadních vod. Kromě lze očekávat, že ostatní sektory budou motivovány k tomu, aby přispívaly k ochraně vodního prostředí. EURAU vítá, že byla zahrnuta opatření „Control at Source“ a princip EPR, který umožní farmaceutickému a kosmetickému sektoru snížit dopad jejich produktů na životní prostředí. Je však potřeba, aby tato ustanovení měla „zuby“, protože bez účinných systémů EPR nebude zajištěno financování „kvartérního“ čištění.

Provádění této směrnice ovšem přinese náklady, z nichž značnou část část ponesou občané EU. Pro členské státy a evropské vodohospodářské provozovatele bude zásadním úkolem minimalizovat dodatečné výdaje, aby byly vodohospodářské služby dostupné pro každého. Systémy EPR jsou zásadní pro dosažení tohoto cíle.

Návrh také věnuje zvláštní pozornost hospodaření s dešťovou vodou v aglomeracích, což to je velká výzva pro obce a poskytovatele služeb v oblasti odpadních vod, kteří jsou již konfrontováni s důsledky přetrvávajícího sucha.

Splnění cílů, které vodohospodářům Komise dala, bude vyžadovat financování nezbytných modernizací infrastruktury v průběhu příštích třiceti let. K naplnění těchto ambicí bude třeba koordinovat zdroje v celé Evropě.

Členové EurEau nadále spolupracují s institucemi EU a dalšími zúčastněnými stranami na ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Související články