Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

Návrh je novým prováděcím právním předpisem stavebního zákona, vychází z dosud platných vyhlášek, a to to především vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška obsahuje zejména jednotlivé přílohy, které obsahují samotné náležitosti jednotlivých dokumentací.

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který v § 333 odst. 1 obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví podrobnosti projektové dokumentace, dokumentace jednoduchých staveb, pasportu stavby a rozsah povinných průzkumů včetně druhu staveb, k jejichž projektové dokumentaci se závěry povinných průzkumů přikládají.

Nedílnou součástí navrhované vyhlášky jsou přílohy, ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací, resp. projektových dokumentací a obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Návrh vyhlášky obsahuje 12 příloh:

 1. v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby nejde-li o stavbu vodního díla, síť technické infrastruktury nebo stavbu dopravní infrastruktury,
 2. v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů,
 3. v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby sítí technické infrastruktury.
 4. v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb,
 5. v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah dokumentace, pro rámcové povolení, nejde-li o záměry v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb,
 • v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro rámcové povolení v působnosti jiného stavebního úřadu, jež slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, které se nenachází v areálech dokončených staveb,
 • v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro povolení změny využití území,
 • nejde-li o jednoduchou stavbu podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
 • v příloze č. 9 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro provádění jednoduché stavby podle přílohy č. 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
 • v příloze č. 10 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro odstranění stavby,
 • v příloze č. 11 je stanoven rozsah a obsah pasportu stavby,
 • v příloze č. 12 jsou stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Související články