Poslanecká sněmovna při hlasování schválila Novelu vodního zákona

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 58. schůzi 18. září 2020 schválila návrh Novely vodního zákona ve třetím čtení. Návrh zákona tak míří k projednání do Senátu. Návrh byl jednomyslně přijat všemi 94 přítomnými poslanci.

V rámci hlasování byly také projednány jednotlivé pozměňovací návrhy. Přijaté a nepřijaté pozměňovací návrhy jsou roztříděny. Jako podklad posloužil stenografický záznam jednání.

Přijaté pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh A2 a A19. Problematika zrušení povinnosti mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z odlehčovacích komor a osvobození od poplatku za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor.

Pozměňovacím návrh A3, což je problematika změny nebo zrušení povolení k nakládání s vodami podle § 12.

Pozměňovací návrhy zemědělského výboru pod písmenem A1, A4 až A18, a dále A20 až A23. Je to problematika technikobezpečnostního dohledu na vodních dílech.

Pozměňovací návrhy pod písmenem A24 až A26. Je to rozšíření oprávnění provozovatele vodovodů nebo kanalizace, legislativně-technická úprava a odložená účinnost ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích.

Pozměňovací návrhy poslance Jandy pod písmenem E. Je to problematika zohlednění rekreační plavby při povolování vodních děl a zohlednění při stanovování minimálního zůstatkového průtoku. 

Pozměňovací návrhy poslance Bendla pod písmenem G, a sice nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu G1, kdy se jedná o doplnění účelu a předmětu zákona

pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem G12 až G14, kdy se jedná o problematiku zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, projednání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a doplnění právě o tu problematiku sucha.

pozměňovací návrhy kolegy Jurečky. Nejprve je to pozměňovací návrh uvedený pod písmenem H1, a to je posílení ochrany vod.  

Pozměňovací návrh pod číslem H11 se týká zemědělského půdního fondu, kdy zavádí, že není potřeba souhlas vynětí zemědělské půdy pro registrovaný významný krajinný prvek, a doplňuje se, že odvody nejsou stanoveny nejen vodní nádrže, ale i retenční nádrže a rybníky. Stanovisko zemědělského výboru je kladné.

Pozměňovacích návrzích pod písmenem K1 až K3. Je to problematika, která stanovuje, že v chráněných oblastech přirozené akumulace vod se zakazuje těžba rašeliny a nerostů a další práce vedoucí k odkrytí hladiny podzemních vod a stanovuje přestupky za toto porušení. A dále jsou to přechodná ustanovení. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrhy pod písmenem K4 až K5. Je to změna zákona o ochraně veřejného zdraví a stanovení účinnosti zákona o ochraně veřejného zdraví.

Holomčíka K6 až K7. Je to problematika: údaje z evidence stavu vod se zveřejňují jako otevřená data včetně nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

Nepřijaté pozměňovací návrhy

Usnesení výboru pro životní prostředí pod písmenem B. Je to povinnost zohledňovat ochranu vod v územně plánovací dokumentaci.

Pozměňovací návrhy pod písmenem D poslankyně Balcarové, takže bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeným pod písmenem D1 až D5 jedním hlasováním. Je to problematika zpřísňující podmínky stanovení ochranných pásem, řešení náhrady za omezení užívání staveb a pozemků v ochranných pásmech a rozšíření zmocnění vztahující se k ochranným pásmům. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrhy G2 až G11, kde se jedná o doplnění základních povinností, o doplnění definice stavu nedostatku vody, doplnění definice pojmu ochrana před suchem a úprava obsahu plánu pro sucho u kraje.

Pozměňovací návrh poslance Bendla G15 – upřednostňování nebo kombinace postupů řešení omezení odtoku povrchových vod.

Pozměňovacích návrhů poslankyně Krutákové. F1 se stal nehlasovatelný přijetím G14, bylo hlasováno o pozměňovacích návrzích F2 a F3 – rozšíření výjimky z povolení nebo souhlasu k nakládání s povrchovými vodami, k využívání srážkových vod k závlaze není třeba povolení vodoprávního úřadu – a vymezení odpadních vod, kdy odpadními vodami nemají být odpadní vody splňující požadavky na jakost vody pro závlahy.

Pozměňovací návrhy pod písmenem F4 a F5, které řeší problematiku rozšíření výjimky vypouštění odpadních vod do vod podzemních a legislativně technické změny.

Pozměňovacím návrhu F6 – rozšíření možnosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Pozměňovací návrhy F7 až F8 řeší problematiku rozvolnění pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních a opětovné využití vyčištěných odpadních vod.

Pozměňovací návrh H2, a to je problematika úpravy výjimky ke zhoršení dobrého stavu.

Pozměňovací návrhy H3 až H5. Je to problematika řešení meliorace a vysoušení půdy, ovladatelnost meliorací a zavádění přestupku za nesplnění povinností u meliorací.

Pozměňovacím návrhu H7 a H8, což je problematika, která zavádí, že Státní pozemkový úřad má být vodoprávním úřadem a Státní pozemkový úřad vodoprávním úřadem ve věcech staveb k melioraci. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrh H12 se týká opět zemědělského půdního fondu a snižuje na polovinu rozlohy nutné pro souhlas s vynětím u obecních úřadů, MŽP a krajských úřadů. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrhy uvedené pod číslem H13 a H14. Je to problematika vynětí půdy první a druhé třídy ochrany pouze pro potřeby veřejné infrastruktury, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, rodinného bydlení, nebo rekreace, a to pouze ve výjimečných případech. Zároveň stanovuje souhlas k použití sedimentu, pozbývá-li platnosti, nebylo-li zahájeno do tří let. Zároveň ruší přestupek za využívání půdy první a druhé třídy ochrany jako plantáž dřevin.

Pozměňovací návrh H15 se opět týká zemědělského půdního fondu, příjemcem odvodu, pokud není státní rozpočet, ale Státní pozemkový úřad. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrh kolegy Holíka uvedený pod písmenem I, kdy je deklaračního charakteru, říká, že voda je základní podmínkou života na planetě Země atd. Stanovisko je záporné.

Pozměňovací návrhy poslance Schillera uvedené pod písmenem J1 až J5. Je to problematika zneškodňování odpadních vod, úprava § 38 odst. 2 zákona o vodách, který stanoví dovážené odpadní vody zneškodňované na komunálních čistírnách odpadních vod, přestupek pro provozovatele čistíren odpadních vod, přestupky za neplnění povinností uložené opatřením komise pro sucho, ustanovení přestupky dle předchozího a přiřazuje jim sazby. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrh poslance Munzara. Vzhledem k tomu, že jsme nepřijali pozměňovací návrh G15, je rozšíření tohoto pozměňovacího návrhu a postupy pro omezení odtoku povrchových vod ze srážek na stavby upraví prováděcí předpis. Stanovisko garančního výboru je záporné. ***

Pozměňovacího návrh poslance Grospiče uvedeného pod písmenem N, kdy stanoví tento pozměňovací návrh, že povolení k odběru či akumulaci podzemních vod lze vydat pouze z důvodu nezbytného využívání vody jako vody pitné pro zásobování obyvatelstva. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Pozměňovací návrh poslankyně Pěnčíkové, nebo pozměňovací návrhy pod písmenem O1 až O2, které zavádějí povinnost měřit spotřebu vodoměrem, který umožňuje dálkový přenos dat. Stanovisko garančního výboru je záporné.

Seznam pozměňovacích návrhů

Výsledky hlasování

Související články