Záznam projednávání Novely zákona o vodách v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Výtah stenografického zápisu 58. schůze PSP dne 16. září 2020, který se týká projednávání Novely zákona o vodách. Projednávání je přerušeno do 17. září 2020 09,00 hod. Zákon se projednává ve třetím čtení. V případě, že bude schválen, putuje tak zákon do Senátu.

Ministr zemědělství Jan Toman

Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dalších souvisejících zákonů. Tento materiál, tento návrh byl vypracován společně Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Vychází z koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR schválené usnesení vlády 24. července 2017 č. 528.

Co se týká změn, tak zavádí nové pojmy sucha a stavu nedostatku vody. Zavádí se povinnost při zpracování plánu pro zvládání sucha. Stanoví se priority způsobů užití vody pro účely sestavení plánů pro sucho a stanoví se orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody atd. Opravují se jejich kompetence. Další významnější změnou v návrhu vodního zákona je například zavedení povinnosti měřit množství odebírané povrchové a podzemní vody. Dále návrh zákona obsahuje novelu zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky k poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí.

Součástí návrhu zákona je také novela zákona o krizovém řízení, která souvisí s potřebou jasného rozdělení kompetencí orgánů pro sucho a krizových orgánů v případě, kdy za stavu nedostatku vody dojde k vyhlášení krizového stavu. V návrhu je také obsažena novela zákona o vodovodech a kanalizacích, jejímž cílem je zejména umožnit provozovateli vodovodů reagovat omezením dodávek pitné vody na vyhlášení stavu nedostatku vody podle vodního zákona. Tento vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 34. schůzi 15. dubna a doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Návrh zákona byl v mezidobí také projednán výborem pro životní prostředí a hospodářským výborem. V rámci druhého čtení, které proběhlo 18. června, byla podána řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí nejen vodního zákona. Zemědělský výbor jako garanční projednal tento vládní návrh zákona na 37. schůzi 24. června a přijal usnesení, kterým dále doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v navrženém pořadí. 

Poslankyně Monika Jarošová, SPD

Vážené dámy a pánové, účelem této novely vodního zákona, který právě projednáváme ve třetím čtení, je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod. Hlavním principem této novely je příprava plánů na období sucha a stavu nedostatku vody. Stát by díky ní měl mít větší přehled o tom, jak se u nás hospodaří s vodou.

Zákon počítá se sestavováním komisí pro sucho i s krizovými suchými plány a jeho součástí je také větší kontrola nakládání s vodou. Změny by se měly podle úředníků týkat především podniků. Zákon také definuje, co je sucho a co je stav nedostatku vody. Suchem se bude rozumět hydrologické sucho, které vzniká kvůli nedostatku srážek a projevuje se poklesem průtoku ve vodních tocích a snížením hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí.

Česko už od roku 2015 trápí nebývalá vlna suchých let, a to i přesto, že nám letos docela slušně pršelo. Nedostatek vody se podepisuje nejen v zemědělství, ale čím dál tím častěji i na běžných potřebách veřejnosti. Proto v případech sucha a navazujícího stavu nedostatku vody je potřeba řešit situaci mimořádnějšími prostředky, než poskytuje stávající vodní zákon.

Novelu vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, naše hnutí SPD podpoří.

Poslanec Jaroslav Holík, SPD

Všichni se mnou budete souhlasit, že životadárnou tekutinou v těle je krev a stejně tak životadárnou tekutinou na planetě Zemi je voda. Pokud vodu zničíme, tak život na planetě Zemi zanikne.

Základním problémem současné doby není přetrvávající sucho, ale to, že se málo o vodní zdroje staráme. Já bych tady chtěl vytknout dvě zásadní myšlenky: aby vědomé poškozování vodních zdrojů bylo posuzováno jako trestný čin; a druhá myšlenka – voda se nesmí stát obchodním artiklem k tvorbě zisku. Tedy veškeré peníze získané z prodeje musí být vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, a ne aby skončily na účtech překupníků. Většinou jsou to nadnárodní společnosti.

Dámy a pánové, jak jsem řekl, voda je strategická surovina a její distribuce by se měla vrátit do rukou státu. Proč by měl Čech platit za českou vodu zahraničním distributorům? Kdo budete mít zájem, můžu vám ukázat tabulku, kolik peněz za českou vodu uniká do zahraničí. Řeknu vám, není to radostné čtení. Nakonec to dopadne tak, že všechno kolem vody zaplatí pouze naši občané.

Dámy a pánové, tímto vás prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, který podávám současně s kolegyněmi Maříkovou a Pěnčíkovou a který jsem načetl ve druhém čtení.

Projednávání přerušeno

Související články