Vodní hospodářství z hlediska programového prohlášení koaliční vlády SPOLU a PirSTAN

Novou vládu bude sestavovat pět koaličních stran, které 8. listopadu 2021 podepsaly koaliční smlouvu. Strany se v ní zavazují k volební spolupráci v dalších čtyřech letech. Přílohou koaliční smlouvy je mimo jiné i koaliční program, který popisuje, jakým způsobem chtějí strany budoucí vládní koalice spravovat zemi. Kabinet bude mít 18 členů včetně premiérem, kterým se má stát předseda ODS Petr Fiala. Náš článek se zaměřuje na programové prohlášení ze kterého vybíráme body důležité pro vodní hospodářství. Prioritou vládní koalice má být úzká spolupráce mezi rezorty, sjednocení kompetencí ministerstev, podpora propojování vodárenských soustav a mimo jiné také zpracování strategického dokumentu o nakládání s pitnou vodou nebo digitalizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.

Výběr jednotlivých bodů z programového prohlášení koalice

Konektivita a rozvoj sítí

Zapracujeme na spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území. Vytvoříme podmínky pro získání finančních zdrojů na pořízení dalších údajů a jejich aktualizaci a malým obcím pomůžeme s plněním této povinnosti. Zajistíme sdílení mezi veřejným a soukromým sektorem. Vytvoříme podmínky pro zvýšení efektivity koordinace staveb na podkladu digitální technické mapy a v ní vedených údajů o stavbách
a stavebních záměrech.

Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby jejich životnosti (digitální dvojčata).

Připravíme legislativní úpravu, která zavede povinnost pro všechny, kteří staví sítě dopravní a technické infrastruktury, aby součástí jejich stavby byly chráničky či kabelovody pro vysokorychlostní optické sítě.

Místní rozvoj

Zjednodušíme podmínky a zkrátíme lhůty u jednoduchých staveb. Zachováme stavební úřady na místní úrovni, aby rozhodovaly se znalostí prostředí. Počítáme se specializovaným stavebním úřadem pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.

Místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona a územně plánovací dokumentace.

Zachováme pro velká města možnost tvorby vlastních stavebních předpisů a vrátíme možnost zjednodušené změny územního plánu tak, jak byla definována v předchozí verzi stavebního zákona.

Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní internet, sport a volný čas, dostupné bydlení, bezpečnost,
podporu podnikání, maloobchod, oběhové hospodářství, vodohospodářství). Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování – vytvoříme komplexní program Náš venkov, ze kterého budeme financovat doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí.

Při plánování strategických investic státu vždy zohledníme úroveň rozvoje a potřeby regionů se zaměřením na strukturálně postižené regiony. Zajistíme účinnou koordinaci regionální politiky napříč všemi resorty a posílíme spolupráci vlády s kraji a obcemi.

Bezpečnost

Zrevidujeme legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu a případně upravíme také kompetenční zákon. Upravíme a dopracujeme krizové plány, abychom stát lépe připravili na krizové stavy (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky, měkké cíle…).

Zdravotnictví

Transformujeme SZÚ do podoby moderního institutu ochrany veřejného zdraví a zajistíme systému dlouhodobé financování.

Zemědělství

Ukončíme podporu biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. (Vhodným doplňkem energetického mixu je naopak bioplyn z odpadu.) Budeme bojovat s negativními vlivy průmyslového zemědělství.

Zlepšíme dostupnost pitné i užitkové vody.

Podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu a propojování vodárenských soustav. Podpoříme návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv.

Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

Životní prostředí

Ochrana zdravého prostředí, našich přírodních zdrojů a biodiverzity je jedním ze základních pilířů naší liberálně-konzervativní politiky.

Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Česká republika se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.

Cestou k úspěchu je úzká spolupráce mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.

Ochrana vody a jejích zdrojů je národním zájmem, a proto ji zakotvíme v Ústavě ČR.

Sjednotíme pravidla a kompetence týkající se vody – MŽP a MZe.

Zadržování vody v krajině. Obnovíme přirozený vodní režim v krajině. Podpoříme obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv. Zpomalíme vybrané vodní toky a zprůchodníme je pro migraci ryb.

Zpracujeme strategický dokument o nakládání s pitnou vodou včetně metodiky pro obce, jak zajistit její zásobování a šetrné hospodaření s ní.

Nasměrujeme silnější dotační podporu na budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, systémů vsakování dešťových vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod.

Ochráníme vodu před znečištěním z průmyslu, skládek i zemědělství. Zajistíme průběžný digitální monitoring kvality toků ve zvlášť rizikových oblastech.

Viníky ekologických havárií budeme postihovat přísněji. Zavedeme funkční systém likvidace starých ekologických zátěží a řešení ekologických havárií neznámých původců. Revidujeme současné právní předpisy (zákon o ekologické újmě). Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.

Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

Ochráníme naši půdu před zábory a degradací. Ochrana úrodné půdy má přednost před výstavbou výrobních a logistických center. Zpřísníme protierozní legislativu.

Zavedeme účinné sledování využívání glyfosátů a umělých hnojiv z nelegálního trhu.

Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním.

Ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) do legislativy a podzákonných norem. Budeme podporovat „města krátkých vzdáleností“. Podpoříme výstavbu v brownfieldech, aby
se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch (demoliční fond, evropské fondy).

Kompletní dokument koaliční smlouvy je k dispozici zde:

Foto: www.ods.cz

Související články