Návrh nařízení v přenesené pravomoci k Hnojivým výrobkům EU – sladění kritérií biologické rozložitelnosti polymerů s omezením nařízení REACH týkajícím se mikroplastů.

Cílem této iniciativy je zavést u hnojivých výrobků EU stejná kritéria biologické rozložitelnosti pro polymery (jiné než nátěrové hmoty a látky zadržující vodu), jaká jsou stanovena omezením záměrně přidávaných mikroplastů ve vnitrostátních hnojivých výrobcích stanoveným v nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH). Zavádí rovněž další technické změny. V příloze naleznete dokumenty – v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Více zde >>>

Evropská Komise zveřejnila návrh nařízení o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty

Návrh nařízení přijatého Komisí k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Zaměří se na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů. Cílem je zlepšit znalosti o rizicích a výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách a také snížit znečištění životního prostředí a potenciální zdravotní rizika a zároveň dodržovat zásady jednotného trhu a podporovat konkurenceschopnost a inovace. Dokumenty – EU 6_24 EK Návrh nařízení – COM(2023)645 a EU 6_24 EK Příloha  ve formátu…

Více zde >>>

Návrh směrnice přijaté Komisí k pravidlům EU o čištění městských odpadních vod

Směrnice o čištění městských odpadních vod byla přijata v roce 1991. Jejím účelem je „ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění odpadních vod z městských zdrojů a z určitých průmyslových odvětví“. Členské státy jsou povinny zajistit, aby odpadní vody ze všech aglomerací s více než 2 000 obyvateli byly odváděny a čištěny v souladu s minimálními normami EU. Členské státy musí rovněž podle kritérií obsažených ve směrnici určit „citlivé oblasti“, v nichž platí přísnější normy. Kromě toho členské státy každé dva roky podávají zprávu o provádění směrnice. Tyto informace zveřejňuje…

Více zde >>>