Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP pro rok 2020

Obecné informace k datovým standardům pro rok 2019

Datové standardy pro rok 2019 platí pro ohlašování v roce 2020. Datový standard slouží ohlašovatelům k registraci a k vytvoření platného hlášení do ISPOP nezávisle na aplikačních prostředcích ISPOP (tzn., není nutností použít formuláře PDF v účtech ohlašovatelů). Pro komplexní definici je nutné použít společnou část šablony (common.xsd pro všechny ohlašovací povinnosti, agendovou část šablony F_ODP_common, F_VOD_common a F_OVZ_common) a dále části definující konkrétní ohlašovací povinnosti.

Datové standardy pro ohlašování povinnosti v oblasti životního prostředí byly vyhlášeny v termínech:

  • 28. 6. 2019 – pro průběžné evidence (F_VOD_38, F_ODP_PCB, F_ODP_DO, F_ODP_ZARIZENI, F_OBL_AOS a F_OVZ_KTSP);
  • 31. 7. 2019 – pro vybrané ohlašovací povinnosti vod s termínem podání 31. 1. 2020 (F_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU);
  • 15. 8. 2019 – pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod s termínem podání 15. 2. 2020 (odpady – F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL, obaly – F_OBL_RV, voda – F_VOD_PV, F_VOD_OV);

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje datový standard na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

————————————————————————————————————–

Aktualizace

  •     15. 7. 2019 = změna datového standardu a popisu datového standardu pro formulář F_ODP_PCB;
  •     31. 7. 2019 = změna popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
  •     31. 7. 2019 = změna datového standardu F_OVZ_KTSP;
  •     15. 8. 2019 = změna popisu datového standardu společné části common;
  •     15. 8. 2019 = změna datového standardu a popisu datového standardu společné části F_VOD_common;
  •     15. 8. 2019 = změna popisu datového standardu společné části F_ODP_common;

Datový standard pro registraci subjektu do ISPOP

Registrace subjektu
 Datový standard
datový standard pro podání registraceXSD

Společné části XSD

Popis společné části datového standardu XSD
Datový standard Popis datového standardu
průřezové elementy všech ohlašovacích povinností včetně elektronického podpisuXSD
PDF
elementy společné pro agendu vodaXSD
PDF
elementy společné pro agendu odpadůXSDPDF
elementy společné pro agendu ovzdušíXSDPDF

Datové standardy pro ohlašování prostřednictvím ISPOP

Uvedené datové standardy jsou vyhlášené dle zákona č. 25/2008 Sb. a jsou určené pro ohlašování v roce 2020. Příslušné ohlašovací povinnosti lze zpracovat v PDF formulářích – jejich použití zaručuje dodržení platného datového standardu. Formuláře budou k dispozici v účtech registrovaných uživatelů (po přihlášení do systému ISPOP) počátkem roku 2020.

AgendaNázev formuláře / Ohlašovací povinnostDatový standardPopis datového standardu
F_VOD_38Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí
a pověřenému odbornému subjektu.§ 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.
XSDXLSPDF  
F_ODP_PCBEvidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) zákona o odpadech 
a zařízeních u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 27 odst. (7) zákona o odpadech§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. – příloha č. 2
XSDPDF
F_ODP_ZARIZENIHlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 22XSDPDF
F_ODP_DODopravce odpadů§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 27XSD  PDF
F_OBL_AOS Výkaz o obalech a odpadech z obalů – autorizovaná obalová společnostvyhláška č. 641/2004 Sb.XSD   PDF
F_OVZ_KTSPHlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.XSD PDF
F_VOD_ODBER_PODZOdběr podzemní vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1XSD PDF
F_VOD_ODBER_POVROdběr povrchové vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2XSD  PDF
F_VOD_VYPOUSTENIVypouštěné vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3 XSDPDF 
F_VOD_AKUVzdouvání nebo akumulace povrchové vody§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4 XSDPDF
F_ODP_PRODHlášení o produkci a nakládání s odpady§ 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. – příloha č. 20 XSDPDF 
F_ODP_PROD_AVHlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. – příloha č. 4 XSD  PDF
F_ODP_PROD_ELHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. – příloha č. 8 XSD  PDF
F_OBL_RVHlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidencevyhláška č. 641/2004 Sb.  XSD PDF
F_VOD_OVPoplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)
§ 88j zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
  XSD PDF
F_VOD_PVPoplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)§ 89o zákona č. 254/2001 Sb., o vodách XSD  PDF

Číselníky pro XSD

Při vytváření hlášení vlastními prostředky na základě datových standardů v XSD je pro správné zpracování hlášení v ISPOP nutno použít uvedené číselníky. V opačném případě není možné zaručit správné zpracování hlášení v systému ISPOP a v navazujících systémech.

Číselníky

Související články