Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů VHI

Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací
a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací

Ministerstvo zemědělství
Čj.: 401/2010-15000

Určeno:
krajským úřadům, vodoprávním úřadům, zpracovatelům Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, zpracovatelům Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně jejich změn a aktualizací, zpracovatelům Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Účelem tohoto pokynu je zajištění jednotného postupu při:

  • výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 5 a 6 a příloh č. 1 až 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
  • zpracování ekonomické části Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací s výpočtem nákladů na realizaci těchto plánů včetně jejich změn a aktualizací podle § 4 zákona a § 2, 3 a 4 vyhlášky,
  • zpracování Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací podle § 8 zákona a § 13a a přílohy č. 18 vyhlášky.

Související články