Limity povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových

Úvodem lze konstatovat, že počet povolení k vypouštění, ve kterých jdou limity přísnější než odpovídá současné legislativě – ať  NV 61/2003 Sb či BAT dle metodického pokynu – je závratně vysoký.

Kategorie do 500 EO

V téměř 20% povolení k vypouštění u této velikostní kategorie je požadováno odstraňování dusíku a fosforu. Přitom látkový přínos do recipientů je vzhledem k počtu obyvatel v této kategorii zanedbatelný.

Fakt, že 90% limitů je přísnějších než NV 61/2003 Sb. a 84% limitů přísnějších než BAT, znamená, že jsou kladeny nepřiměřené požadavky na malé obce, pro které je zajištění finančních prostředků vzhledem k vysokým jednotkovým nákladům na EO nejtěžší.

Kategorie 500 – 2000 EO

Pro tuto kategorii platí v podstatě totéž jako pro kategorii do 500 EO s tím, že míra zpřísnění je zde zejména vzhledem k odstraňování nutrietů ještě vyšší.

Kategorie 10 001 – 100 000 EO

V kategorii od 10 001 do 100 000 je zarážející počet ČOV, kde je povolení přísnější než limity BAT, jelikož limity BAT pro tuto kategorii jsou díky požadavkům Ncelk 12/25 mg/l a Pcelk 1,5/3 mg/l velice přísné a jejich další zpřísňování je skutečně za technickými a finančními hranicemi možností technologií pro čištění městských odpadních vod.

Kategorie nad 100 000 EO

Data ukazují, že u takto velkých ČOV už jsou limity BAT – zejména Ncelk a Pcelk – natolik přísné, že si je ani organizace povodí a vodoprávní úřady nedovolí zpřísňovat.

Shrnutí:

Je celkově zarážející počet povolení s limity přísnějšími než NV 61/2003 Sb. a ještě více počet povolení s limity přísnějšími než BAT dle MP. Je zřejmé, že realita požadavků na čištění odpadních vod kladených na provozovatele ČOV je zásadním způsobem přísnější než požaduje česká a evropská legislativa.

Skutečnost, že se zvyšující se kategorií EO klesá počet ČOV se zpřísněnými limity, ukazuje, že limity dané současnou legislativou pro středně velké, ale zejména velké ČOV (nad 100 000 EO) jsou v současné době natolik přísné, že se ani orgány státní správy neodváží požadovat limity přísnější. Přitom právě v kategorii čistíren nad 100 000 EO se plánované zpřísnění zpoplatnění dotkne nejvyššího podílu ČOV, v případě zpoplatnění dle IS dokonce čistíren všech.

Ing. Milan Lánský Ph.D.

Ing. Tomáš Hloušek Ph.D.

Související články