SOVAK k novele živnostenského zákona

Dne 20.3.2008 byl Parlamentem ČR schválen  zákon č. 130/2008 Sb. , který novelizoval zákon č. 455/1991 Sb.o živnostenském podnikání ( dále jen živnostenský zákon ). Zákon č. 130/2008 Sb.  nabyl účinnosti dnem 1.7.2008 a je uveřejněn ve Sbírce zákonů v částce 42/2008. Jedná se o jednu z tzv. velkých novel živnostenského zákona.

Zásadní změny živnostenského zákona

Novela živnostenského zákona přináší do živnostenského podnikání některé zásadní změny:

  • Ruší provozování živnosti průmyslovým způsobem.
  • Ruší živnostenský list a jako průkaz práva podnikat zřizuje výpis z živnostenského rejstříku.
  • Pro podání ve věcech ohlášení podnikání a ohlášení změn ruší místní příslušnost. Znamená to, že lze ohlásit podnikání nebo jeho změnu  u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR.
  • Pro sankční řízení se místní příslušnost řídí správním řádem nebo přestupkovým zákonem.

Změny živnostenského podnikání u živností volných, zejména u oboru činnosti pro vodárenství

Novela živnostenského zákona změnila podnikaní u živností volných takto:

  • Ruší živnosti ohlašovací volné a zřizuje jednu živnost ohlašovací volnou jako přílohou č. 4 živnostenského zákona s názvem  „Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ která obsahuje obory činnosti. Ty byly dříve živnostmi ohlašovacími volnými.
  •  Zde je třeba upozornit na změnu pod pořadovým číslem 43 „ Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody“ jako obor činnosti této živnosti  ohlašovací volné, dříve po názvem „ Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“.
  • Transformace volných živností do jediné živnosti ohlašovací volné byla provedena v živnostenském rejstříku tak, že k 30.6.2008 byl v rejstříku poznamenán zánik živností ohlašovacích volných, které podnikatelský subjekt ohlásil a zároveň od 1.7.2008 vznikla podnikatelům shora uvedená ohlašovací živnost volná s obory činnosti, které původně byly živnostmi ohlašovacími volnými.

Další změny

Novela živnostenského zákona dále:

  • Snižuje počty živností sloučením a to jak u živností řemeslných , tak u živností vázaných a koncesovaných.
  • Zmocňuje vládu k vydání nového  nařízení vlády  o obsahových náplních jednotlivých živností které bylo vydáno dne 14.8.2008 pod č. 278/2008 Sb. a které zrušilo nařízení původní.

Závěr

Cílem tohoto stanoviska k novele živnostenského zákona bylo seznámit členy SOVAK ČR se základními změnami, které novela přináší. Důležité je to, že novela nestanovuje  podnikatelským subjektům povinnost k okamžitému dostavení se na živnostenský úřad k provedení úprav vyplývajících z této novely. Úpravy budou provedeny při Vaší nejbližší návštěvě živnostenského úřadu.

Vzhledem k tomu, že transformace živností vyvolala u obchodních společností nesoulad se zápisem předmětu podnikání v obchodním rejstříku a nesoulad se stanovami společnosti, právní komise SOVAK ČR doporučuje členům uskutečnit návštěvu na živnostenském úřadu co nejdříve za účelem opatření výpisu z živnostenského rejstříku, dle kterého ve smyslu ust. § 173 odst. 4 obchodního zákoníku provede aktualizaci stanov ve formě úplného znění , neboť došlo ke změně stanov na základě jiné právní skutečnosti ( ze zákona ).

Úplné znění stanov společnosti předloží Obchodnímu rejstříku ke změně zápisu. Citované ustanovení obchodního zákoníku stanoví představenstvu společnosti splnit tuto povinnost bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví.  

JUDr. Josef Nepovím

Související články