Prohlášení České asociace odpadového hospodářství k očekávanému nárůstu nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009

Navýšení cen služeb v odpadovém hospodářství pro rok 2009 se hlavně v důsledku zvýšení zákonných poplatků za odpady, dopravních nákladů a meziročního nárůstu mezd očekává v úrovni minimálně 13,2 %.

Výpočty:

Oborový nárůst nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009:

KC2009   – kupní cena roku, pro který je nová cena tvořena
KC2008    – kupní cena předchozího roku = 1
ICOO    – index cen odstraňování odpadu (COO2009/COO2008) – vychází především ze skokového
  navýšení zákonnýchpoplatků za ukládání odpadů dle přílohy č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb.,
  z navýšení ceny plynu při termickém odstraňování nebezpečných odpadů a z enormního
  meziročního snížení výkupních cen papíru, celkem 20,03 %
IM        – index mezd (M2008/M2007) stanoven na základě nárůstu průměrných mezd dle ČSÚ
  v podnikatelské sféře celkem o 9,30 %
ICD – index cen dopravy (CD2009/CD2008) je stanoven na základě:  poměru prodejních cen PHM 09.2008/09.2007 a mýtného nově i pro vozidla nad 3,5 t, celkem tedy o 15,81 %
ICN – index cen nákupu odpadových nádob je stanoven na základě meziročního nárůstu jejich prodejních cen plechů či plastů minimálně o 20,00 %
ICCSU  – průměrná inflace dle ČSÚ za období 01. – 08. 2008, t. j.+ 6,98 %

KC2009 = KC2008*(0,38*ICOO + 0,15*IM + 0,04*ICD + 0,04*ICN + 0,39*ICCSU)

KC2009 = 1*(0,38*0,2003 + 0,15*0,0930 + 0,04*0,1581 + 0,04*0,2000 + 0,39*0,0698) = 0,132

Oborový nárůst nákladů v odpadovém hospodářství pro rok 2009 vychází tedy minimálně v úrovni 13,2 %.

Při širokém spektru služeb, poskytovaných odpadovými společnostmi, můžou být i podstatné rozdíly ve výši nákladů, např. klasický svoz směsných komunálních odpadů předpokládá nárůst ve výši 18,6 %.

V Praze dne 1. 10. 2008

JUDr. Ing. Petr Měchura
výkonný ředitel ČAOH

Související články