4. dotační výzva SFŽP: 2,5 miliardy na výstavbu vodárenské infrastruktury

Ministr životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky poslouží obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Žádosti je možné podávat od 1. listopadu 2019

Více zde >>>

Aktuální informace k problematice vodovodů a kanalizací

Článek ze sborníku referátů z I. ročníku konference VAKINFO 2012Obnova vodohospodářské infrastruktury. Některé informace již nemusí být aktuální. Článek zveřejňujeme na vyžádání odborné veřejnostiredakce portálu RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství Abstrakt Článek se věnuje tématům, která v posledních 2 letech představují velmi aktuální problémy oboru vodovodů a kanalizací (VaK) v České republice a některá platí i pro celou Evropu: Diskuse o regulaci oboru VaK v České republice Zastavení provozu čistírny odpadních vod v důsledku nedohody vlastníků a provozovatelů infrastruktury Sledování výskytu prioritních znečišťujících látek (stopových organických látek) typu pesticidů,…

Více zde >>>

V roce 2019 průměrná výše plateb za vodné a stočné vzroste o 3,2 %

V České republice se v roce 2019 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 88–90 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s. (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 % a i podle prognóz pro letošní rok míra inflace…

Více zde >>>

Kurz pro projektanty a výpočtáře Potrubí III.

Třetí část odborného kurzu Výpočty potrubí v praxi je určen pro projektanty, konstruktéry, dodavatele a odpovědné pracovníky provozovatele. Během dvou přednáškových dnů Vás expert s mnohaletou praxí v oboru, Ing. Václav Pekař provede komplexní problematikou návrhu potrubních systémů. Jak název napovídá, téma kurzu je striktně zaměřeno na poznatky z praxe při projektování.

Více zde >>>

Případová studie BVK a.s. pro zajištění ochrany vodohospodářské infrastruktury

Zabezpečení objektů BVK a.s. platformami ASSET / LATIS SQL je propracovaným systémem, který je postaven na základě nejmodernějších technologických poznatků, legislativy a norem v oblasti systémů fyzické mechanické a elektronické bezpečnosti . Vzájemný způsob komunikace bezpečnostních systémů na všech úrovních je shodný s komunikací, kterou používá ve svém systému Policie České republiky a který je chráněn patentem.

Více zde >>>

Plastové vyrovnávací a roznášecí prstence systému Aquion TVRT

Chcete mít ve Vašem městě ulice v co nejlepším stavu? Zajímá Vás, jak prodloužit životnost pozemních komunikací okolo poklopů a vpustí ve Vašem okolí a zároveň ušetřit? Použití plastových vyrovnávacích a roznášecích prstenců systému Aquion TVRT Vám ušetří nejen finanční prostředky, ale zrychlí i opravy a výstavbu silničních komunikací a zvláště kanalizačních poklopů, uličních vpustí i vodárenských poklůpků. Použití tohoto způsobu ukládání pomůže zlepšit stav a prodloužit životnost pozemních komunikací okolo poklopů a vpustí. Jedná se o prvky z termoplastu, přičemž únosnost použitého materiálu je dvakrát vyšší než u nejlepšího rychle-tuhnoucího betonu.…

Více zde >>>

Náhrada za vodní dílo na pozemku

Náhrada za vodní dílo na pozemku dle § 59a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. Vztahy mezi vlastníky pozemků, do nichž byly  uloženy vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (vodní díla)  před rokem 2002  a vlastníky těchto vodních děl  jsou od 1.1.2014  upraveny, kromě jiného i ustanovením § 59a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách  a zákonem č. 303/2013 Sb. kterým se  mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. § 59a zákona o vodách  stanoví, že vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém…

Více zde >>>

Stanovisko SOVAK ČR ke kohoutkové vodě

Stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) k tiskové zprávě Svazu minerálních vod a stanovisku Potravinářské komory ve věci podávání kohoutkové vody v restauracích Dne 23. července 2013 byla vydána tisková zpráva Svazu minerálních vod („SMV“) a následně rozeslána do elektronických i tištěných médií. Návazně zveřejnila Potravinářská komora České republiky stanovisko k nabízení kohoutkové vody v restauracích. Ačkoliv jsou tisková zpráva i stanovisko zaměřeny zejména proti způsobu propagace kohoutkové vody v restauracích, tvrzení v ní uvedená obecně zpochybňují kvalitu pitné vody dodávané z veřejných vodovodů v České republice. Jedná se zejména o následující tvrzení o pitné (v článku…

Více zde >>>

Vlastnictví majetku vodovodu nebo kanalizace neznámého vlastníka

Stanovisko SOVAK ČR k vlastnictví majetku vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu v případě opuštěného tohoto majetku (neznámého vlastníka). Úvodem V rámci výkonu správy a následného provozování vodárenské infrastruktury jsou vlastníci (provozovatelé) vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen vodovody nebo kanalizace) povinni ojediněle  řešit vlastnictví tohoto majetku tzv. „pasportizací“ z důvodu neexistence vlastníka tohoto majetku, majetkové, ale i provozní dokumentace. Vyřešení tohoto problému je nutné, kromě jiného i pro uvedení tohoto stavu do souladu s právním řádem ČR, zejména do souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu…

Více zde >>>

Oprava a údržba vodovodních a kanalizačních přípojek

Hlavní zájem na udržování vodovodní a kanalizační přípojky v dobrém stavebním stavu by měl mít zejména jejich vlastník, resp. vlastník připojené nemovitosti. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je však opravu či údržbu přípojky povinen provést provozovatel sítě. Kdo by tedy měl dobrý stavební stav zajistit? Veřejný ochránce práv se na základě opakovaných stížností vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek zabýval problémy, které v praxi přináší aplikace § 3 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a…

Více zde >>>

Vliv tlaku ve vodovodní síti na výsledky hospodaření s vodou

Sledování zásobních pásem s kontinuálním přenosem hodnot průtoků je prováděno denně vodohospodáři oblastí provozu sítě. U pásem kde není přenos průtoků, provádějí vyhodnocení průtoků do pásem vodohospodáři oblastí provozu sítě minimálně 1x měsíčně na základě odečtu měřidel. Hodnocení všech rozhodujících ukazatelů hospodaření s vodou v zásobních pásmech probíhá 1x čtvrtletně na společném jednání útvaru podpory výroby, jednotlivých oblastí provozu sítě, zákaznického útvaru a skupiny diagnostiky sítě. Jako vstupní data jsou využívány tyto údaje : VD – voda dodaná do pásma (m3), součet 3 měsíčních hodnot, stanovených na základě odečtu pásmových měřidel VF…

Více zde >>>

Právo na osazení vodoměru

Výklad MZe č. 20 [k § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích]. Dotaz: Žádost o výklad problematiky týkající se osazení vodoměru. Je možné, ve vztahu k ustanovení § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžadovat právo na osazení vodoměru a za jakých podmínek? Výklad: Odběratel nemůže vlastníkovi vodovodu, popř. jeho provozovateli, je-li k osazení vodoměru vlastníkem zmocněn, bránit v osazení vodoměru, který je primárně stanoveným měřidlem množství dodané vody podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu…

Více zde >>>

Prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu

Výklad MZe č. 22 [k § 1 odst. 3, 4 a § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích]. Dotaz: Žádost společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. o výklad problematiky týkající se posouzení samostatné stavby prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu. Posuzuje se samostatná stavba prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu samostatně dle ustanovení § 1 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích nebo celkově jako součást souboru staveb původního vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu? Výklad: Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a…

Více zde >>>